среда, 14. април 2021.

Секретаријат за енергетику

Јавни позив за јавну набавку услуге број 1/21

Јавни позив
Назив наручиоца: ГРАД БЕОГРАД-ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
Адреса: ТИРШОВА 1, Београд, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Вршење стручног надзора над извођењем електромонтажних радова које изводи ЈКП „Јавно осветљење“ Београд по Програму II за 2021. годину
Главна ЦПВ ознака: 71631000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора: 
почетак:  Извршилац услуге се обавезује да вршење предметне услуге започне на позив Наручиоца, по потписивању уговора. , завршетак:  У року завршетка реализације Програма II ЈКП “Јавно осветљење” Београд – Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења за 2021. годину
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 26.4.2021. 10:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 26.4.2021. 10:30:00
Место: Београд, Тиршова улица 1/III, канцеларија 324
Подаци о поступку отварања понуда Представници привредних субјеката који ће присуствовати отварању понуда морају да приложе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници привредних субјеката.