понедељак, 10. мај 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом ПДР подручја између Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и главне железничке станице Београда

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 22.04.2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације подручја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и главне железничке станице Београд „Центар“, Градска општина Савски венац, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

о г л а ш а в a

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦA: СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА, ДРАГАНА МАНЦЕА И ГЛАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД - ЦЕНТАР, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1.    РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улице 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  у периоду од 10.5.2021. до 24.5.2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
2.    У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3.    Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45.
4.    Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 24.5.2021. године.