уторак, 25. мај 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна седница комисије за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС,
132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20 ), чланом 19. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и
чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава
ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД
У
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
КОРИДОРА АУТОПУТА БЕОГРАД-ЗРЕЊАНИН-НОВИ САД
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОРИДОРА АУТОПУТА БЕОГРАД-
ЗРЕЊАНИН-НОВИ САД НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) одржао се у периоду од 26. априла до 25. маја 2021. године у трајању од 30 дана, у просторијама Града Београда, Панчева, Зрењанина и Новог Сада, као и у просторијама општина Опово, Ковачица, и Жабаљ, односно био објављен на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (http://www.mgsi.gov.rs) и јединицама локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана, у среду 2. јуна 2021. године, са почетком у 8.30 часова, у Великој сали у улици Немањиној 22- 26 на шестом спрату, у Београду. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби. Због епидемиолошке ситуације у Републици Србији само подносиоци примедаба могу да присуствују Јавној седници комисије за јавни увид.