понедељак, 7. јун 2021.

Град Београд

Отуђење непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања, Данила Лекића Шпанца 13

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2
На основу решења градоначелника број: 463-1201/21-Г од 18. фебруара 2021. године и број: 020-2647/21-Г од 13. априла 2021. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности – стана на коме је носилац права јавне својине Град Београд

оглашава:
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА: 
1.    Четворособан стан у поткровљу стамбене зграде у Улици Данила Лекића Шпанца бр.13 у Београду; 
-    површина стана: 102 m2
-    почетна цена: 107.500,00 евра;
-    износ депозита: 20.000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.
Разгледање наведене непокретности је сваког радног дана, почевши од 8. до 15. јуна 2021. године, од 12 до 15 часова, уз обавезну претходну најаву.
НАПОМЕНЕ:
Наведена непокретност отуђује се у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.
II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која до 16. јуна 2021. године доставе потпуне пријаве. Пријава мора бити читко попуњена.
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
Потпуна пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу;
Уз пријаву, правна лица достављају:
- извод из регистра привредних субјеката (не старији од датума објављивања огласа),
- потврда о пореском идентификационом броју.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Потпуна пријава физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона, као и да буде потписана.
Физичко лице уз пријаву доставља фотокопију личне карте.
Ако је то лице приватни предузетник, уз пријаву доставља:
- извод из регистра надлежног органа (не старији од датума објављивања огласа),
- потврда о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, осим адвокатских пуномоћја.
Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз непокретност за коју се пријављују.
Уплата депозита од лица које није подносилац пријаве неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.
Све потребне информације поводом овог огласа (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са горе наведеним непокретностима (извод из листа непокретности, процену тржишне вредности стана и др.), могу се добити у Секретаријату за имовинске и правне послове Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45, I спрат, канцеларија број 156, бројеви телефона 011/2753-763 и 011/3309-641 од 9 до 15 часова.
Последњи дан за подношење пријава је 16. јун 2021. године.
Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која благовремено поднесу потпуну пријаву.
Пријаве за учешће у јавном надметању подносе се писарници Градске управе Града Београда, 27. марта 43-45 и то до 16. јуна 2021. године до 12 часова. Потребно је да пријаве послате поштом пристигну у писарницу до наведеног времена. Пријаве пристигле после назначеног времена биће одбачене као неблаговремене.
Пријава за учешће у јавном надметању доставља се у затвореној коверти са назнаком „Секретаријат за имовинске и правне послове – Пријава за учешће у јавном надметању за отуђење непокретности XXI-08-463-98/18”, као и име, презиме и адреса подносиоца.
Јавно надметање ће се одржати 21. јуна 2021. године у 10 часова у Великој сали на 20. спрату пословне зграде Градске управе Града Београда, Улица краљице Марије бр.1. 
III ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак јавног надметања обавља Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности – стана на којем је носилац права јавне својине Град Београд, образована решењем градоначелника број: 020-2647/21-Г од 13. априла 2021. године.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве у току јавног надметања не прихвати почетну цену као купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем ако почетну цену по којој се непокретност отуђује прихвати као купопродајну цену непокретности.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде, губи право на враћање депозита.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења одлуке да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу.
Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.
Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.
Исплата купопродајне цене врши се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.
Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 10 (десет) радних дана од одржавања јавног надметања.
Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 (десет) радних дана од дана уплате купопродајне цене.