понедељак, 7. јун 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана детаљне регулаци за просторно културно историјску целину Топчидер I фаза - Радничка улица

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, која је на 167. седници одржаној 02.03.2021. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације за просторно културно историјску целину Топчидер I фаза - Радничка улица, општина Чукарица, за део између улица: Радничке (Савске магистрале), Кировљеве и Високе, на рани јавни увид, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
ПОВОДОМ ИЗРАДЕ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКУ ЦЕЛИНУ ТОПЧИДЕР I ФАЗА - РАДНИЧКА УЛИЦА, ОПШТИНА ЧУКАРИЦА, ЗА ДЕО ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДНИЧКЕ (САВСКЕ МАГИСТРАЛЕ), КИРОВЉЕВЕ И ВИСОКЕ

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 7. до 21. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 21. јун 2021. године.