четвртак, 10. јун 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу пословог комплекса „Змај” са детаљном разрадом фазе I - објекти А и Б, Земун

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/11), ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „ЗМАЈ“ СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ ФАЗЕ I –ОБЈЕКТИ А И Б НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 16355/1 К.О. ЗЕМУН, БЕОГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 24. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је PD „BUREAU CUBE PARTNERS“D.O.O. из Београда, Улица савска бр.9
3. Захтев Урбанистичког пројекта поднео је „BUREAU CUBE PARTNERS“D.O.O. из Београда у име Инвеститора „AFI ZMAJ WEST“.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи“.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 24. јуна 2021. године.