четвртак, 19. август 2021.

Секретаријат за спорт и омладину

Позив за достављање предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду Београду који ће се суфинансирати и реализовати у периоду од 1.јануара до 28. фебруара 2022. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину

Београд, Краљице Марије 1
упућује
ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ

Предмет овог конкурса су пројекти од јавног интереса у областима омладинског сектора који ће се реализовати у периоду од 1. јануара до 28. фебруара 2022. године, а који су бесплатни за ученике завршног разреда основних школа и ученике свих разреда средњих школа у Београду.
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива су: 
-Пројекти који се односе на рад са талентованим младима
-Пројекти из активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења слободног времена
- Пројекти из области неформалног образовања, безбедоносне едукације и борбе против вршњачког насиља и насиља у породици
-Пројекти који се односе на рад са младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица 
-Пројекти из области науке
-Пројекти из области уметности
-Пројекти обуке традиционалним вештинама старих заната
Обавезни услови:
- да сви кандидовани пројекти буду бесплатни за кориснике;
- да се пројекат реализује (директан рад са корисницима) током јануара и фебруара месеца 2022. године, и то у трајању од најмање 16 часова (1 час=60 минута) током сваког од та два месеца, односно укупно најмање 32 часа у току поменутог периода;
- да носилац пројекта има седиште на територији града Београда;
- поседовање референц листе за предлагаче пројеката који први пут достављају пројекте (искуство у реализацији пројеката, препоруке експерата); 
 -да је обезбеђено најмање 10% укупних трошкова пројекта из сопствених средстава или неког другог извора;
Позив се упућује:
-Удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима, установама, научноистраживачким институтима и другим правним лицима 
Потребна документација (Упуство које садржи прописане услове које предлагач треба да испуни за организовање пројекта и Образац пријаве који је саставни део предлога пројекта) преузима се са званичног интернет сајта Града Београда: www.beograd.rs 
Додатне информације могу се добити на број телефона: 715-7430 
Рок за подношење предлога пројеката је 1.септембар 2021. године.