недеља, 12. децембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР блока између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, Градске општине Савски венац и Врачар

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 07.12.2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД 
У Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, Градске општине Савски венац и Врачар

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 13. децембра 2021. до 14. јануара 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на XX спрату), 25. јануара 2022. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 14. јануаром 2022. године.

5. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Текст и графика - ЈУ ПДР Савски венац и Врачар