среда, 20. јул 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу објеката у оквиру комплекса научно технолошки парк "Београд" на КП 2277/9 КО Звездара

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК „БЕОГРАД” У БЕОГРАДУ НА К.П. БР. 2277/9 КО ЗВЕЗДАРА


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 27. јула до 4. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ENERGOPROJEKT Urbanizam i arhitektura” a.d. Улица булевар Михајла Пупина бр.12, Нови Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „ENERGOPROJEKT Urbanizam i arhitektura” a.d. Улица булевар Михајла Пупина бр. 12, Нови Београд, а у име инвеститора РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА, Улица Немањина бр.11 из Београда.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 4. августа 2022. године.