уторак, 16. август 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу којим је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину КАПА СТАР Земун Поље

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Секретаријат за заштиту животне средине, на захтев предузећа „KAPPA STAR RECYCLING” д.о.о. из Београда – Умка, Улица 13. октобра 1, донео је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада „KAPPA STAR RECYCLING” д.о.о. – РЈ Земун, на катастарској парцели број 326/2 КО Земун поље, у Улици батајнички друм 3, на подручју градске општине Земун у Београду, коју је израдило предузеће „ЕКО-ВОК 2017” д.о.о. Београд, Албанске споменице 12. 
У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и третман неопасног отпада „KAPPA STAR RECYCLING” д.о.о. – РЈ Земун, на катастарској парцели број 326/2 КО Земун поље, у Улици батајнички друм 3, на подручју градске општине Земун у Београду, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да предметнo постројење користи у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији, које се односе на:
1. мере које су планиране у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, и то:
1.1. мере заштите животне средине предвиђене пројектно-техничком документацијом;
1.2. додатне организационе и техничке мере заштите животне средине у току коришћења објекта, које укључују и мере заштите у случају удеса;
2. програм праћења утицаја пројекта на животну средину (мониторинг).
Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и дају се на увид код техничког прегледа објекта.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу чл. 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).