субота, 18. март 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за третман и складиштење неопасног отпада - „GREEN INDUSTRY" д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта предузеће „GREEN INDUSTRY” д.о.о. из Београда, Вишњичка 158, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на катастарској парцели број 710/1 КО Младеновац Варош, на подручју градске општинe Младеновац у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту Града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). 
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 31. март 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).