понедељак, 22. април 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР између: Милешевске, Велимира Бате Живојиновића, КП 2532/3 и 2517 КО Врачар


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 4.4.2024. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације између улица: Милешевска, Велимира Бате Живојиновића, кп 2532/3 и 2517 КО Врачар, Градска општина Врачар на рани јавни увид, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКА, 
ВЕЛИМИРА БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА, КП 2532/3 И 2517 КО ВРАЧАР, 
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр.43-45 (у сутерену) од 22. априла до 13. маја 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 13. мајем 2024. године.