понедељак, 26. октобар 2015.

Јавни увид у део Нацрта плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица (промене трасе Раковичког потока и

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 20.10.2015. године, утврдила је део Нацрта плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица (промене трасе Раковичког потока и фекалног колектора и границе Плана) са Извештајем о стратешкој процени утицају плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У

ДЕО НАЦРТA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД РАКОВИЦА СЕЛА (БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА) ДО ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛЕКТОРА У РЕСНИКУ И РЕГУЛАЦИЈЕ РАКОВИЧКОГ И МИЛОШЕВОГ ПОТОКА,
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И РАКОВИЦА, (промене трасе Раковичког потока и фекалног колектора и границе Плана) са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) од 27. октобра до 26. новембра 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала II у сутерену), 10. децембра 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. новембра 2015. године.