понедељак, 26. октобар 2015.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води” - Градске општине Вождовац и Савски венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја

Град Београд – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 20. октобра 2015. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води” - Градске општине Вождовац и Савски венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава


ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ВОДА 110 KV ОД ПЛАНИРАНЕ ТС 110/10 KV „АУТОКОМАНДА” ДО ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ” – ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И САВСКИ ВЕНАЦ, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 27. октобра до 26. новембра 2015. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 10. децембра 2015. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 26. новембра 2015. године.