Измењен и допуњен Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину

Министар финанасија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донео ПРАВИЛНИK О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ, ОДНОСНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („Службени гласник РС”, 151/2020), који ступа на снагу 1. јануара 2021. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 1. јануара 2021. године.

ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦА ППИ-1, Прилог-1 – уз Образац ППИ-1, Подприлог уз Прилог - 1, Прилог – 2 уз Образац ППИ-1 за 2021. и ППИ-2 за 2021. годину.

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", број 80/02…144/20) подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге. 

Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику. 

Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације - ЈИС ЛПА на адреси https://lpa.gov.rs.