понедељак, 15. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 9/19 - Канцеларијски материјал, партија 10

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 9/19 - Канцеларијски материјал, обликовану у дванаест партија, за партију 10 – материјал за спајање, коричење и бушење

Обавештење