Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда

Александар Шапић, градоначелник града Београда, командант

Заменици команданта:

 • Слободан Шолевић, члан Градског већа града Београда

Начелник штаба

 • Милан Васовић, начелник Управе за ванредне ситуације у Београду, Сектор за ванредне ситуације, МУП РС.

Градски Штаб за ванредне ситуације на територији града Београда обавља следеће послове:

 • руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
 • руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
 • прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
 • наређује употребу снага заштите и спасавања, средства помоћи и других средстава која се користе у кризним ситуацијама;
 • стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о изазовима, ризицима, опасностима и претњама и предузетим мерама;
 • процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и рањивост на ванредне и друге кризне ситуације;
 • сарађује са Штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
 • именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите на предлог општинског Штаба на територији града Београда;
 • наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и категорију становништва које се евакуише;
 • ангажује овлашћена и оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији града Београда;
 • доноси препоруке, наредбе и закључке;
 • обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.