Возачка дозвола

Возачку дозволу издаје орган унутрашњих послова на чијем подручју лице коме се издаје дозвола има пребивалиште, а лицу које због запослења, студирања или других оправданих разлога борави ван места пребивалишта дуже од три месеца може издати орган унутрашњих послова на чијем подручју има боравиште.

ИЗДАВАЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

За Б и Ц категорију потребни документи су:

 • попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе
 • уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима одређене категорије које није старије од две године
 • уверење о телесној и душевној способности за управљање моторним возилом категорије за коју се возачка дозвола тражи, које није старије од шест месеци
 • две фотографије подносиоца захтева величине 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати прописане републичке административне таксе за издавање возачке дозволе
 • доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе
 • лична карта, ради утврђивања идентитета

Поред наведених доказа, подносилац захтева за оверу Д категорије у возачкој дозволи прилаже и:

 • доказ да је управљао моторним возилима Ц категорије најмање две године или
 • доказ да је управљао моторним возилима Б и Ц категорије најмање три године

Наведени услови могу се доказивати потврдом предузећа у коме је возач запослен, саобраћајном дозволом ако поседује возило регистровано на своје име и другим одговарајућим доказима.

Возачка дозвола издаје се лицу и продужава са роком важења од десет година, а лицима старијим од 65 година живота са роком важења од три године. Рок важења возачке дозволе рачуна се од дана њеног издавања односно продужења њеног важења. Лицима која у време издавања возачке дозволе имају више од 55 година живота возачка дозвола издаје се са роком важења до навршене 65 године живота, с тим да тај рок не може бити краћи од три године. Изузетно, возачка дозвола се може издати или се њено важење може ограничити и на рокове краће од 10 година, односно три године, на основу налаза и мишљења овлашћене здравствене установе у уверењу о здравственој способности лица.

ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Важење возачке дозволе продужава орган унутрашњих послова код кога се возач води у евиденцији. Потребни документи су:

 • попуњен захтев за продужење важења возачке дозволе
 • возачка дозвола
 • доказ о уплати републичке административне таксе за продужење важења возачке дозволе
 • уверење о здравственој способности возача ако је возачка дозвола издата са краћим роком важења због неповољног здравственог стања или зато што је возач навршио 65 година живота

ЗАМЕНА ИНОСТРАНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Странац коме је одобрено стално настањење у Србији, држављанин Србије који се из иностранства врати, односно дође у Србију да у њој стално остане, као и особље дипломатских и конзуларних представништава и мисија страних држава и преставништава међународних организација у Србији, страних трговинских, саобраћајних, културних и других представништава и страних дописништава могу да управљају моторним возилима на основу важеће стране возачке дозволе за време од шест месеци од дана уласка у Србију.

Наведеним лицима орган унутрашњих послова надлежан по месту боравка, односно пребивалишта замениће на њихов захтев инострану возачку дозволу за српску возачку дозволу оних категорија моторних возила којима имају право да управљају без полагања возачког испита. Потребни документи су:

 • попуњен захтев за издавање возачке дозволе
 • уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима оних категорија за које се возачка дозвола тражи, које није старије од шест месеци
 • важећа инострана возачка дозвола са преводом овереним од стране овлашћеног судског тумача или југословенског дипломатско-конзуларног представништва
 • две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати републичке административне таксе за замену иностране возачке дозволе југословенском
 • доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе

Ако захтев за замену иностране возачке дозволе подноси држављанин Србије, поред наведених доказа дужан је да приложи доказ да је у земљи у којој му је издата страна возачка дозвола боравио дуже од шест месеци (уверење надлежног дипломатско-конзуларног представништва, потврда иностраног органа о дужини боравка, инострана виза, потврда предузећа које је изводило радове у иностранству и сл.).

Инострана возачка дозвола (осим ако се ради о лицу на дипломатској листи) задржава се и чува у досијеу возача и враћа на његов захтев када напушта територију Србије под условом да врати возачку дозволу Србије која му је издата у замену за инострану возачку дозволу.

ОВЕРА НОВЕ КАТЕГОРИЈЕ У ВОЗАЧКОЈ ДОЗВОЛИ

Потребни документи су:

 • попуњен захтев за оверу нове категорије возила у возачкој дозволи
 • возачка дозвола
 • уверење о положеном возачком испиту, које није старије од две године
 • уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима те категорије које није старије од шест месеци
 • доказ о уплати републичке административне таксе

ПРОМЕНА ПРЕБИВАЛИШТА ВОЗАЧА

Возач који промени пребивалиште дужан је да се у року од 30 дана од дана доласка у ново пребивалиште пријави органу унутрашњих послова на чијој територији има пребивалиште ради уписа у евиденцију возача. Потребни документи су:

 • попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе
 • возачка дозвола
 • доказ о пријави - одјави пребивалишта (личну карту)
 • доказ о уплати републичке административне таксе за пријаву возача у евиденције

ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ВОЗАЧА
Возач је дужан да органу унутрашњих послова који га води у својој евиденцији пријави промену личних података (имена). Потребни документи су:

 • попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе
 • возачка дозвола
 • решење надлежног општинског органа управе по месту пребивалишта о промени личног имена или извод из матичне књиге венчаних
 • доказ о уплати републичке админстративне таксе за издавање возачке дозволе
 • доказ о уплати накнаде за образац возачке дозволе

ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

У случају губитка, уништења или дотрајалости возачке дозволе, возач подноси органу унутрашњих послова који га води у евиденцији захтев за издавање дупликата возачке дозволе. Потребни документи су:

 • попуњен образац захтева за издавање возачке дозволе
 • стара возачка дозвола, ако је захтев поднет због дотрајалости
 • изјава како је дошло до губитка, уништења или оштећења возачке дозволе
 • доказ о уплати републичке административне таксе за издавање дупликата возачке дозволе
 • доказ о уплати накнаде за нови образац возачке дозволе

Дупликат возачке дозволе који се издаје носи исти број регистра возача који је носила ранија дозвола, а на насловној страни дозволе уписује се реч "Дупликат". Возачка дозвола за коју је издат дупликат не сме се користиту у саобраћају.