Nacrt odluke o rebalansu budžeta grada Beograda za 2015. godinu - javna rasprava

Tekst Nacrta odluke o rebalansu budžeta grada Beograda za 2015. godinu, Nacrt odluke rebalnsu o budžetu grada Beograda za 2015. godinu – kapitalni projekti, član 4, Nacrt odluke o rebalansu budžeta grada Beograda za 2015. godinu (član 13), Nacrt programskog rebalansa budžeta za 2015. godinu, kao i Nacrt odluke o izmeni odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2015. godini i Nacrt odluke o dopuni odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština, u PDF formatu, možete preuzeti ovde: