ponedeljak, 20. januar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR ambijentalne celine „Krunski venac”

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 10. decembra 2019. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije ambijentalne celine „Krunski venac” – blokovi između ulica: Kalenićeva, Mileševska, Vojvode Dragomira, Novopazarska i Maksima Gorkog, Gradska opština Vračar, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PLANA DETALJNE REGULACIJE AMBIJENTALNE CELINE „KRUNSKI VENAC” – BLOKOVI IZMEĐU ULICA: KALENIĆEVA, MILEŠEVSKA, VOJVODE DRAGOMIRA, NOVOPAZARSKA I MAKSIMA GORKOG, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 20. januara do 3. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 3. februarom 2020. godine.