sreda, 9. decembar 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje „AL DAHRA Srbija” d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Beograd, Masarikova 5

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Na zahtev nosioca projekta preduzeća „AL DAHRA Srbija” d.o.o, Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneo je rešenje kojim je utvrđeno da je potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje privredno-industrijskog kompleksa fabrike za proizvodnju stočne hrane, u 5 faza, na katastarskoj parceli broj 93 KO Kovilovo, na području gradske opštine Palilula u Beogradu.

Istim rešenjem određen je sadržaj predmetne studije o proceni uticaja na životnu sredinu i utvrđena obaveza nosioca projekta da, u roku od godinu dana od dana konačnosti rešenja, podnese nadležnom organu zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje na zvaničnom sajtu grada Beograda (na dnu ove strane) i izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).