utorak, 25. maj 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna sednica komisije za javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene koridora auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”,
br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US,
132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20 ), članom 19. Zakona o strateškoj
proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i
čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava
JAVNU SEDNICU KOMISIJE ZA JAVNI UVID
U
NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD-ZRENJANIN-NOVI SAD
I
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA
PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD-
ZRENJANIN-NOVI SAD NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) održao se u periodu od 26. aprila do 25. maja 2021. godine u trajanju od 30 dana, u prostorijama Grada Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Novog Sada, kao i u prostorijama opština Opovo, Kovačica, i Žabalj, odnosno bio objavljen na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (http://www.mgsi.gov.rs) i jedinicama lokalne samouprave u obuhvatu predmetnog prostornog plana. JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana, u sredu 2. juna 2021. godine, sa početkom u 8.30 časova, u Velikoj sali u ulici Nemanjinoj 22- 26 na šestom spratu, u Beogradu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi. Zbog epidemiološke situacije u Republici Srbiji samo podnosioci primedaba mogu da prisustvuju Javnoj sednici komisije za javni uvid.