četvrtak, 30. mart 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno - poslovnog objekta, Zemun, Šilerova 97

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI GP1, KOJA SE FORMIRA OD KP BR. 11103, 11104, 11105 I 11106 SVE KO ZEMUN, UL. ŠILEROVA BR. 97, U BEOGRADU

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 13. aprila 2023. godine. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Preduzeće za građevinu, proizvodnju, promet i usluge „DALMAK” d.o.o. iz Beograda, Ratnih vojnih invalida br.21/43.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je Preduzeće za građevinu, proizvodnju, promet i usluge „DALMAK” d.o.o. iz Beograda, u ime investitora „MONTE IVEST GROUP” d.o.o. iz Beograda.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Tijana Mitić mast.inž.arh.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 13. aprila 2023. godine.