sreda, 26. april 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, Sitnička

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA Po+Su+P+3+Ps, NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 10733/1 KO SAVSKI VENAC, ULICA SITNIČKA BR. 14, BEOGRAD

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 4. do 12. maja 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „AULA” d.o.o. Kraljevačkih žrtava br. 1a, 11 000 Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnela je „AULA” d.o.o. Kraljevačkih žrtava br. 1a, 11 000 Beograd u ime investitora „HARVINTER” d.o.o. Bulevar Vojvode Mišića br. 41. Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić dipl.inž.arh. , Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1 najkasnije do 12. maja 2023. godine.

Tekst i grafika