sreda, 10. april 2024.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju podzemne garaže u obuhvatu linijskog parka na građevinskoj parceli SA-1 koju čine GP5, GP6 i GP7 ma K.P. 1/42, 1/44, 1/45 KO Stari grad

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PODZEMNE GARAŽE U OBUHVATU LINIJSKOG PARKA NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI SA-1 KOJU ČINE GP5, GP6 I GP 7 NA K.P. 1/42, 1/44 I 1/45 KO STARI GRAD, U BEOGRADU

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. do 23. aprila 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd, Ulica Dobrinjska br.8a, 11 000 Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnela je AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE, Ulica kralja Milutina br. 10a, 11 000 Beograd, u ime investitora Gradska Uprava Grada Beograda – Sekretarijat za investicije, Ulica trg Nikole Pašića br. 2, 11 000 Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Perunović, d.i.a.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1 najkasnije do 23. aprila 2024. godine.