Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Ministar finanasija je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji a u vezi sa Zakonom o porezima na imovinu, doneo IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU („Sl. glasnik RS”, br.108/2013 I 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018), koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale posle 01. januara 2019. godine. 
PREUZMITE TEKST NAVEDENOG PRAVILNIKA I OBRAZACA PPI-1 za 2019. i PPI-2 za 2019. godinu.
U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS", broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koje vode poslovne knjige. 
Obveznici koji ne vode poslovne knjige-fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku. 
Prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije-JIS LPA na adresi https://lpa.gov.rs .