Novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Ministar finanasija je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji a u vezi sa Zakonom o porezima na imovinu, doneo PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU („Službeni glasnik RS”, br.93/2019), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale posle 1. januara 2020. godine.

PREUZMITE TEKST NAVEDENOG PRAVILNIKA I OBRAZACA PPI-1 za 2020. i PPI-2 za 2020. godinu.

U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS", broj 80/02…86/19) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koje vode poslovne knjige. 

Obveznici koji ne vode poslovne knjige-fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku. 

Prijava u elektronskom obliku podnosi se preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije-JIS LPA na adresi https://lpa.gov.rs .