Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnike i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu. 

Prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 treba podneti i za period od 07. do 31. decembra 2019. godine.

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine – propisi:
- član 134. do 139. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, broj 95/2018, 49/2019 i 86/2019 – usklađeni din. izn.), 
- Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Službni glasnik RS“, broj 86/2019 i 89/2019) i 
- Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca („Službeni glasnik RS“, broj 93/2019).

Prijava na Obrascu 1 podnosi se nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata, u skladu sa Uredbom.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu - Obrazac 1: 
- potrebno je u prijavi navesti period  i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca) 
- unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara) 
- u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj, kao i nazivi svih jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost (spisak naziva lokalnih samouprava može biti dat u prilogu prijave).

Prekršajna odgovornost za nepostupanje propisana je članom 274. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.