Грађевинарство

Грађевинарство заузима значајно место у привреди Београда.

У Београду је лоциран највећи део грађевинских капацитета Србије: у пројектовању око 90%, високоградњи око 70%, у монтажи и завршним радовима око 70% и у нискоградњи око 40%.

Београдска грађевинска предузећа баве се пројектовањем, изградњом и радовима у грађевинарству по систему инжењеринга на домаћем и светском тржишту, у областима:

• нискоградње (путеви, железничке пруге, мостови, тунели);
• високоградње (стамбени, индустријски, здравствени и разни други објекти);
• хидроградње (луке, обалоутврде, системи за наводњавање, водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода) и
• монтажних и завршних радова у грађевинарству.

Дугогодишњим ангажовањем у извођењу грађевинских радова у иностранству (хидрограђевинских објеката, индустријских и енергетских комплекса, тунела и мостова, know-how) грађевинска предузећа Београда су стекла велико интернационално искуство и способност у реализацији најсложенијих пројеката на домаћем и страном тржишту. О томе сведочи велики број најсложенијих грађевинских и инвестиционих објеката који су изведени у протеклом периоду.

На подручју Београда регистровано је 4.384 грађевинских предузећа и 4.788 предузетника, са преко 36.000 запослених радника.

Извор података: Завод за информатику и статистику Београд