Служба за буџетску инспекцију

Kраљице Марије 1/VI
e-mail: budzetska.inspekcija@beograd.gov.rs

Александар Базић, заменик директора, 7157-135, факс: 3376-372

Служба за буџетску инспекцију обавља послове који се односе на:
- контролу примене закона и пратећих прописа у области финансијско-материјалног пословања и наменског и законитог коришћења средстава код директних и индиректних корисника буџета Града и јавних предузећа основаних од стране Града, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од половине (50%) гласова у управном одбору, и другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од половине (50%) укупног прихода наведених у Закону о буџетском систему;
- контролу обрачунавања, евидентирања и наплаћивања прихода које вршењем своје делатности остварују органи, организације, фондови и предузећа наведена у закону, као и коришћење тих средстава;
- предузимање законом прописаних мера у свим случајевима када се контролом утврди постојање незаконитости;
- израда програма и оперативних планова који су основа за реализацију функције буџетске инспекције, као и праћење реализације истих;
- сарадњу са другим органима;
- израду извештаја о извршеним инспекцијама и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

  
  Корисни линкови