Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678

Лука Петровић, секретар, 3216-309
Соња Кућубић, подсекретар, 3216-379

Пријем странака радним данима од 8.30 до 15.30 часова.

Секретаријат за инвестиције обавља послове у вези са реализацијом инвестиција које се финансирају из: буџета града Београда, примања на основу задуживања и донација, као и послове у вези реализације инвестиционих пројеката који се финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом града Београда, а односе се на јавне набавке: добара, услуга (израда урбанистичко-техничке и техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација, и други радови на објектима, на којима је град Београд инвеститор).

Секретаријат обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских дозвoла, грађевинских дозвола, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за које секретаријат спроводи јавне набавке; прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и динамике; врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих програма, обавља и друге неопходне послове у вези са реализацијом јавних набавки које спроводи.

Секретаријат обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности града Београда, и друге послове, а у складу са Статутом града Београда.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:
- Сектор за припрему и пројектовање објеката;
- Сектор за извођење радова на објектима високоградње и подземним објектима;
- Сектор за извођење радова на објектима нискоградње и хидроградње;
- Сектор за за извођење радова на стамбеним објектима;
- Сектор за финансијско – материјалне послове;
- Сектор за правне послове.

  
  Корисни линкови