Секретаријат за јавни превоз

27. марта 43-45, тел. 3227-241

Радован Кремић, в.д. секретара, 3309-005
Слободан Шолевић, в.д. подсекретара
www.bgprevoz.rs

Секретаријат за јавни превоз обавља послове који се односе на јавни превоз путника који се обавља на територији града и то:
- организацију, начин обављања и коришћења градског и приградског превоза путника, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника, осим за места за које је прописана надлежност друге организационе јединице;
- организацију и начин обављања ванлинијског превоза;
- превоз градском железницом;
- организацију превоза у локалној линијској пловидби;
- организацију и начин обављања такси превоза;
- издавање решења о испуњености услова за обављање лимо сервиса, вођење евиденције превозника који имају право на обављање лимо сервиса и утврђивање испуњености услова за обављање лимо сервиса и
- друге послове у овој области у складу са законом, статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља и следеће послове који се односе на:
- израду нормативних аката из делокруга Секретаријата;
- решавањеу првом степену у управним стварима из своје надлежности;
- спровођење јавних набавки у области јавног превоза;
- унапређење енергетске ефикасности у систему јавног транспорта путника;
- обезбеђивање лиценцних права и консултантско сервисних услуга за „ОRАCLЕ ЕRP” софтверска решења имплементирана у јавно комунално предузеће;
- развој нових подсистема и увођење нових подсистема и технологија у области јавног линијског превоза путника и информисање корисника;
- студијско-аналитичке послове у области пројектовања и изградње саобраћајне инфраструктуре;
- режиме јавног саобраћаја у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.);
- управљање и одржавање лифтова који су у јавној својини града и који су саставни део опреме јавне саобраћајне инфраструктуре у функцији јавног градског и приградског превоза путника, одржавање коловозних површина у саобраћајним тракама са трамвајским колосеком намењеним искључиво за кретање возила јавног превоза путника и одржавање зелених површина у оквиру трамвајских баштица; саобраћајно – техничке услове за планску документацију (просторне и урбанистичке планове) и израду урбанистичких пројеката и спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
- тарифну политику и контролу прихода и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља надзор над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена делатност јавног линијског превоза.

У Секретаријату су образоване унутрашње организационе јединице и то:

1. Сектор за економске послове
а) Одељење за економско – финансијске послове;
б) Одељење за праћење и контролу корисника буџетских средстава

2. Сектор за нормативно-правне послове и послове јавних набавки
а) Одељење за нормативне и управно-правне послове;
б) Одељење за јавне набавке и опште послове.

3. Сектор за планирање и развој јавног линијског превоза
а) Одељење за планирање;
б) Одељење за режиме саобраћаја у јавном линијском превозу;
в) Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног линијског превоза;
г) Одељење за развој и унапређење јавног линијског превоза.

4. Сектор за тарифне системе и контролу
а) Одељење за тарифне системе
б) Одељење за контролу система

5. Сектор за управљање превозом путника, ред вожње, обрачун и контролу рада превозника:
а) Одељење за мониторинг и управљање:
- Одсек за мониторинг и управљање градским превозом путника и
- Одсек за мониторинг и управљање приградским превозом и на минибус експрес линијама.
б) Одељење за израду реда вожње;
в) Одељење за обрачун транспортног рада и контролу превозника

6. Сектор за ауто-такси превоз
а) Одељење за управно-правне послове из области ауто-такси превоза
б) Одељење за саобраћајно-техничке и опште послове.

7. Сектор за јавни шински и речни превоз и софтверску подршку
а) Одељење за јавни шински и речни превоз.

  
  Корисни линкови