Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45, централа: 3227-241, 3309-000

Инфо служба: 2750-237, факс 3222-420
e-mail: imovina@beograd.gov.rs

Tатјана Парпура, секретар, 2750-237
Данило Ђаковић, подсекретар, 3292-427

Пријем странака: уторком, средом и четвртком од 10 до 12 часова.

Секретаријат за имовинскe и правне послове обавља послове који се односе на:

- област имовинско-правних послова

• евиденцију и попис службених, пословних и других зграда, стамбених зграда и станова; 
• управљање, коришћење и располагање над овим непокретностима и упис права на непокретностима у јавне књиге;
• послови који се односе на решавање стамбених потреба у складу са прописима и посебним програмима града,
• друге послове у овим областима у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

- област грађевинског земљишта

• утврђивање права на конверзију права коришћења грађевинског земљишта у право својине уз накнаду;
• одређивање земљишта за редовну употребу објеката у посебним случајевима;
• престанак права коришћења грађевинског земљишта;
• отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Београда;
• прибављање и располагање грађевинског земљишта у јавну својину града Београда;
• размену грађевинског земљишта између града Београда и других носиоца права својине на грађевинском земљишту;
• деобу грађевинског земљишта у сусвојини или заједничкој својини града Београда и других носиоца права својине;
• доношење решења о урбаној комасацији;
• установљавање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини града Београда;
• попис и евиденцију грађевинског земљишта;
• учествовање у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга рада секретаријата;
• као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У Секретаријату за имовинске и правне послове образују се унутрашње организационе јединице, и то:


1. Сектор за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда
а) Одељење за попис и евиденцију непокретности града Београда 
б) Одељење за електронско евидентирање непокретности у јавној својини
в) Одељење за укњижбу непокретности
г) Одељење за правне послове из области укњижбе непокретности 

2. Сектор за послове располагања непокретностима у јавној својини града Београда 
а) Одељење за послове располагања непокретностима у јавној својини града Београда 
б) Одељење за послове располагања непокретностима које користе установе здравства, школства, предшколске установе и установе културе
в) Одељење за припрему и праћење реализације уговора из области располагања непокретностима

3. Сектор за становање
а) Одељење за становање
б) Одељење за контролу коришћења станова у јавној својини града Београда
в) Одељење за одржавање станова у јавној својини града Београда
г) Одељење за послове закупа на неодређено време станова у својини грађана, задужбина и фондација

4. Сектор за закуп пословног простора 
а) Одељење за закуп и правне послове
б) Одељење за контролу коришћења пословног простора

5. Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора и управљање пословним зградама  
а) Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора 
б) Одељење за управљање пословним зградама

6. Сектор за грађевинско земљиште 
а) Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда  
б) Одељење за управно-правне послове из области грађевинског земљишта 
в) Одељење за упис јавне својине и утврђивање престанка права коришћења на грађевинском земљишту 

7. Сектор за опште, правне, финансијске и послове јавних набавки 
а) Одељење за опште, правне и послове спровођења поступка јавних набавки  
б) Одељење за економске и финансијске послове

  
  Корисни линкови