Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију

27. марта 43-45, централа: 3227-241
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Сервисни центар града Београда: 11-0-11 (00-24)
електронска пошта: servisnicentar@beograd.gov.rs

Дежурна инспекција: 3222-262, 3309-760, 3309-762
Грађевинска инспекција: 3220-441, 063/340-931, радним данима од 7 до 15 часова и суботом од 10 до 18 часова

Соња Божовић, секретар, 2753-459
Влада Цвијовић, в.д. подсекретара, 3309-325

Пријем странака – Сектор за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак, Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор: сваки дан од 7 до 22 часа.

У Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију, за обављање изворних и поверених послова државне управе, образују се унутрашње организационе јединице и то:
1. Сектор за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак
а) Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора комуналних инспекција градских општина - тел:330-9607
• обавља инспекцијски надзор над извршењем закона и других прописа који регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност,
• обавља контролу стања комуналних објеката, обављања комуналне делатности и пружања комуналне услуге у областима снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, обезбеђивање јавног осветљења, уређење јавних зелених површина, управљање гробљима и сахрањивање.
• обавља и друге послове који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда (контролише постављање пловних објеката и других пловила, врши контролу одржавања споменика и скулптуралних дела, контролише употребу грба, имена и заставе града Београда),
• планира и спроводи акције инспекцијског надзора над уредношћу површина у оквиру предшколских установа, школа, високошколских установа, здравствених установа (болница и домова здравља) и других установа од јавног значаја, железничких и аутобуских станица, подземних пешачких пролаза,
• обавља непосредан комунални инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима која су законом и другим прописима утврђена за комуналну инспекцију градске општине, ако их ти органи не врше,
• обавља непосредан комунални инспекцијски надзор и у другим областима комуналног инспекцијског надзора које су у првостепеној надлежности комуналне инспекције градске општине.
б) Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор - тел: 3222-262
• прима, распоређује и поступа по пријавама грађана и других субјеката које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата, нарочито када ти послови по својој природи не трпе одлагање, захтевају хитну интервенцију и предузимање мера, 
 • обавља послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана и других субјеката,
в) Одељeње за инспекцијски надзор над трговином- тел: 2753-076
• обавља законом поверене послове инспекцијског надзора над трговином: надзор над трговина личним нуђењем,  надзор над трговином у преносивим објектима (тезга, аутомат и сл. средства и опрема), надзор над трговином са покретних средстава и опреме, 
• надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем података о трговцу и пружаоцу услуга у складу са законом, 
• обавља и друге послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда.
г) Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор- тел: 3309-644
• спроводи управно извршење решења инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица и путем принуде, 
• спроводи поступак комуналног инспекцијског надзора у области паркирања на јавним зеленим површинама као и поступак за уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила са површина јавне намене.
д) Одељење за координацију инспекцијског надзора- тел: 3309-786
• прати поступак одлучивања по притужби и води евиденције о примљеним притужбама на рад инспектора,
 • обавља стручне, техничке и административне послове за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда.

2. Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор
а) Одељење за друмски саобраћај
*Одсек за друмски саобраћај – тел: 3309-587
обавља инспекцијски надзор над локалним превозом путника, односно над:
- такси превозом, 
- ванлинијским превозом путника,  
- посебним линијским превозом путника, 
- лимо севрисом, 
• обавља инспекцијски надзор над превозом теретa у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју града Београда.
*Одсек за јавни линијски превоз путника – тел: 3309-677
• обавља инспекцијски надзор над јавним линијским превозом путника копненим и пловним путевима на територији града Београда.
б) Одељење за улице и путеве
*Одсек за улице и путеве – тел: 3309-503
• обавља инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града Београда.

3. Сектор инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције
Одељење инспекције за заштиту животне средине (I, II и III) обавља послове инспекцијског надзора који се односе на:
- заштиту животне средине од штетних ефеката буке, 
- заштиту животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, 
- заштиту животне средине од промета и коришћења хемикалија,
- контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, 
- контролу рада извора загађивања ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину, 
- контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у реципијент,
- заштиту и очување природе, 
- примену плана управљања  заштићеним  подручјем  и  утврђеног  режима  заштите,  односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја,
- сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада, 
- спровођење планова и програма управљања отпадом, 
- примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као и поступања произвођача и других власника отпада,
- контролу услова и мера за рад постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине,
- утврђивање испуњености услова заштите и унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности,
- контролу и праћење мониторинга оператера, 
- квантификацију утицаја активности на животну средину, 
- оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину,
- учешће у спровођењу акционих планова,
- организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине који су поверени граду Београду.
а) Одељење инспекције за заштиту животне средине I- тел: 3309-614
• обавља послове инспекцијског надзора на територији градских општина: Стари град, Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара.
б) Одељење инспекције за заштиту животне средине II- тел: 3309-687
• обавља послове инспекцијског надзора на територији градских општина: Савски венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац.
в) Одељење инспекције за заштиту животне средине III- тел: 3309-299
•  обавља послове инспекцијског надзора на територији градских општина: Врачар, Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула.
г) Одељење водне инспекције
• обавља послове који се односе на вршење непосредног надзора и преузимање мера за спровођење Закона о водама и подзаконских  прописа донешених на основу овог Закона,
• проверава да ли се у складу са Законом врши изградња објеката  и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму, 
• обавља надзор над обављањем водне делатности (као делатности од општег интереса) коју обавља јавно водопривредно предузеће, 
• обавља контролу да ли су прибављена потребна водна акта и контролу поступања у складу са издатим водним актима (водним дозволама и водним сагласностима),
• обавља контролу поштовања законом прописаних забрана и ограничења установљених у циљу очувања и одржавања водних објеката и спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава,
• предузима мера у области заштите од штетног дејства вода, коришћења вода, заштите вода и мелиорације
д) Одељење туристичке инспекције- тел: 3309-328
• обавља послове инспекцијског надзора над применом закона као поверени посао, који се односе на:
- обављање угоститељске делатности пружања услуга смештаја у кућама, апартманима, собама, становима и другим просторима за које није издато решење о категоризацији,
- испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу, 
- испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија, 
- испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке, 
- испуњеност прописаних техничких и других услова у угоститељском објекту који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у том угоститељском објекту, 
- наплата и уплата боравишне таксе, истицање у рачуну и др,
- испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са законом,
- истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. 

4. Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор тел: 3309-656
а) Одељење за грађевинску инспекцију I- тел: 3309-223
*Одсек инспекцијског надзора
• обавља поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.
б) Одељење за грађевинску инспекцију II- тел: 3309-665
*Одсек инспекцијског надзора
• обавља поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.
в) Одељење за грађевинску инспекцију III- тел: 3309-611
*Одсек инспекцијског надзора
• обавља поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.
г) Одељење за грађевинску инспекцију IV- тел: 3309-610
*Одсек инспекцијског надзора
• обавља поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица за које одобрење издаје град односно наведене градскe општинe.
д) Одељење за грађевинску инспекцију V- тел: 3309-498
*Одсек инспекцијског надзора
• обавља поверене послове инспекцијског надзора на територији града Београда, над коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом o становању и одржавању зграда.
ђ) Одељење за урбанистичку инспекцију- тел: 3309-639
• обавља поверене послове инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији града Београда за изградњу и реконструкцију објеката бруто развијене грађевинске површине одређене законом,
• подноси приговор надлежном органу на издате локацијске услове, односно урбанистички пројекат, ако утврди да ти акти нису у складу са законом, односно планским документом и предузима друге мере у складу са законом. 
е) Одељење за аналитичке и стручно-оперативне послове- тел: 3309-127
• обавља студијско-аналитичке, евиденционе, стручно–оперативне и документационе послове који се односе на рад грађевинске инспекције и то: 
- припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале из делокруга рада Одељења,
- припрема извештаје и информације за потребе Секретаријата и органа града,
-анализира месечне и периодичне извештаја о раду и врши обједињавање извештаја организационих целина у Сектору,
- припрема материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду грађевинске инспекције и стању и проблемима у тој области,
- води евиденције о примљеним пријавама грађана и поступа по представкама - пријавама, петицијама, предлозима заинтересованих физичких и правних лица,
- припрема податке за одговоре на притужбе на рад грађевинских инспектора,
- остварује сарадњу са организационом јединицом Градске управе града Београда надлежном за информисање, представницима средстава јавног информисања и припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности Сектора. 
ж) Одељење за извршење решења грађевинских инспектора- тел: 3309-412
• спроводи управно извршење решења грађевинских инспектора, преко другог лица и путем принуде, 
• сачињава програм извршења решења, 
• одлучује о обустави и одлагању извршења решења, 
• учествује у поступку ангажовања другог лица и обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења извршења, утврђује трошкове извршења и доноси решење о трошковима извршења и иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења.

5. Сектор за нормативне, управно-надзорне, управно-правне и правне послове за инспекцијски надзор- тел: 3309-269
а. Одељење за нормативне и управно-надзорне послове – тел: 3309-134
• припрема и израђује нацрте прописа и аката из надлежности Секретаријата и у сарадњи са другим одељењима и секторима, припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењује и које су у надлежности Секретаријата,
• израђује нацрте другостепених одлука по жалбама на одлуке комуналних инспекција градских општина, припрема одлуке по ванредним правним средствима,
• сачињава одговоре на тужбе у управним споровима и представља Секретаријат на јавним расправама пред Управним судом. 
б.Одељење за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и туристичку инспекцију – тел: 3309-417
 • обавља управно-правне послове у области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином и туризмом, на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), 
 • израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговоре на тужбе, разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби,
• прати примену прописа из надлежности комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином и туризмом,
• иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињава одговоре на тужбе поднете против Секретаријата, иницира код надлежног органа наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде.
 в. Одељење за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције – тел: 3309-389
• обавља управно-правне послове у области инспекције за заштиту животне средине и водну инспекцију на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци),
• израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговоре на тужбе, разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби,
• прати примену прописа из надлежности инспектора за заштиту животне средине и водних инспектора,
• иницира код Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињава одговоре на тужбе поднете против секретаријата, иницира код надлежног органа наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде.
 г. Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију – тел: 3309-573
• обавља управноправне послове у области грађевинске и урбанистичке инспекције на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци),
 • израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда,
  • сачињава одговоре на тужбе,
 • припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењују грађевинска и урбанистичка инспекција,
• представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву инспектора,
• иницира код надлежног органа наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде.
д. Одељењe за другостепени управни поступак из грађевинске области – тел: 3309-352
• обавља поверене пословe другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним средствима против аката органа управе градских општина надлежних за грађевинске послове (припрема и израђује предлоге управних аката по жалбама и ванредним правним средствима),
• обавља обраду предмета у вези управних спорова (припрема и израђује акта у поступку по тужбама у управним споровима и по пресудама Управног суда),
• прати и анализира примену прописа, као и ставове Управног суда и остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, градским општинама и ресорним министарством. 
ђ. Одељење за правне, аналитичке и административне послове – тел: 3309-269
• прати, анализира и проучава законске и подзаконске прописе из области радних односа,
• припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга послова,
• анализира опис послова радних места ради њиховог правилног разврставања у звања,
• прати кадровску структуру запослених у Секретаријату,
• израђује предлог организације и систематизације радних места,
• израђује појединачна акта којима се решава о правима, дужностима и одговорностима запослених из области радних односа (решења о коришћењу годишњег одмора и плаћеном одсуству са рада, решења о употрeби и чувању печата; предлоге за распоређивање, пријем, премештање и напредовање службеника, иницијативе за покретање дисциплинског поступка и др.),
• припрема и израђује налоге за рад ноћу, на дан државног празника и на дан недељног одмора запосленог,
• израђује предлог интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места и предлог за преузимање запосленог,
• организује и прати испуњење обавезе израде радних циљева и припрема обједињене предлоге за оцењивање службеника,
• израђује план коришћења годишњих одмора,
• прати потребе за обуком и стучним усавршавањем инспектора и других службеника и припрема предлог за израду програма стучног усавршавања,
• прати испуњење обавезе полагања државног стручног испита, испита за инспекторе, посебног стручног испита за тржишног инспектора,
• успоставља и води регистар службених легитимација инспектора, евиденцију идентификационих картица, присутности на раду, врши требовање БУС-плус,
• организује и обавља административне и канцеларијске послове за потребе свих сектора у Секретаријату,
• припрема извештаје о ажурности у решавању управних предмета и усаглашава евиденцију Секретаријата са евиденцијом писарнице,
• координира припрему и израђује одговоре на  захтеве за информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата,
• прати примену прописа који се односе на заштиту података о личности, пружа подршку и потребна обавештења.

6. Одељење за финансије и јавне набавке за послове инспекцијског надзора - тел: 3309-245
• обавља економско-финансијске послове и послове спровођења набавки који се односе на праћење и примену прописа којима се уређује буџетски систем, јавне набавке и других прописа који се односе на делокруг рада Одељења, 
• врши праћење и евидентирање јавних прихода (новчане казне, приход од извршења заштитних мера, административне таксе), 
• припрема, израђује и прати извршење финансијског плана, 
• прати извршења уговора, поступка наплате трошкова извршења решења, 
• планира јавне набавке, припрема и спроводи поступке јавних набавки, 
• израђује анализе, извештаје и одговоре по питањима из делокруга Одељења.

7. Сектор за послове комуналне милиције
Макензијева 31, централа 7453-000
Имејл: komunalna.milicija@beograd.gov.rs
Сајт: komunalnamilicijabeograd.rs
Ненад Лакић, руководилац Сектора за послове комуналне милиције, начелник комуналне милиције 
Пријем странака: радним данима од 8 до 15 часова
Сектор за послове комуналне милиције обавља послове прописане Законом о комуналној милицији и поверене послове прописане другим законима, подзаконским актима као и прописима које је донела Скупштина града Београда, на територији свих 17 градских општина.
Комунални милиционари послове обављају непрекидно 24 часа, радним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских празника.
Комунално-милицијски и други послови обављају се у следећим областима:
• пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода;
• одржавања чистоће на јавним површинама;
• опште уређености насеља – спољних делова зграда, ограда и површина око зграда, површина јавне намене и у јавном коришћењу;
• уклањања снега и леда у зимском периоду са површина јавне намене и у јавном коришћењу и леденица са кровова и истурених делова зграда;
• постављања наменских монтажних објеката, монтажно-демонтажних објеката за одржавање културних, спортских и других манифестација, специјализованих возила за обављање делатности трговине на мало и других делатности, постављања и одржавања објеката и уређаја на површинама јавне намене и у јавном коришћењу;
• постављања и коришћења привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним и на другим површинама, баште угоститељског објекта, балон-хала спортске намене и станица за изнајмљивање бицикала;
• обављањања такси превоза путника;
• коришћења јавног линијског превоза путника;
• паркирања возила на површинама јавне намене и у јавном коришћењу и јавним зеленим површинама, као и паркирање возила на јавним паркиралиштима;
• контроле радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката;
• одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина;
• заштите од буке у животној средини;
• извођења културног или артистичког програма;
• контроле употребе имена, грба и заставе града Београда;
• контроле употребе државних симбола, осим у односу на државне органе, органе града Београда и имаоца јавних овлашћења;
• постављања пловила на делу обале и водног простора;
• контрола одржавања реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за постављање пловних објеката и др.) и обалама река;
• контрола постављања плутајућих објеката на водном земљишту;
• постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавања на отвореном простору, лепљења или причвршћивања плаката и других штампаних порука, односно исписивања огласних порука на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл;
• спречавања уништења паркова, зелених и рекреационих површина, споменика и скулптуралних дела;
• прљања и оштећивања објекта, односно средства за оглашавање, вршења звучног оглашавања на отвореном простору;
• димничарских услуга;
• контроле места и простора у којима се могу држати домаће животиње и кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца.
Комунални милиционари обављају и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.
Сектор за послове комуналне милиције:
• пружа помоћ у извршењима – асистенције другим организационим јединицама Градске управе, предузећима, организацијама, установама и вршиоцу комуналне делатности, а по захтеву за спровођење њихових извршних одлука и остварује сарадњу у погледу међусобног обавештавања, размене информација, размене података, предузимања заједничких мера и активности, као и заједничког коришћења средстава, уређаја и опреме;
• предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене организације;
• учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода за које је овлашћен да предузима хитне мере.
Сектор за послове комуналне милиције припрема и израђује нацрте прописа и аката из оквира своје надлежности.
Комунални милиционари обављају и следеће послове државне управе поверене законом:
• у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, врше контролу над применом мера личне заштите од инфекција 
• комунални милиционари контролишу и  мере ниво букe из угоститељских објеката;
• врше надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу;
• надзиру спровођење забране продаје алкохолних пића у спортским објектима и на одређеној удаљености, за време одржавања спортске приредбе;
• обављају друге послове државне управе које у овим областима република повери граду.

Организациона структура Сектора за послове комуналне милиције

I Подручна организациона јединица Београд: 
а) Одељење Београд Оперативни центар; 
б) Одељење за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја; 
в) Одељење Београд Центар; 
г) Одељење Београд Север – Исток. 

2. Одељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
3. Одељење за унутрашњу контролу 
4. Одељење за заједничке послове 
5. Одељење за стручно-оперативне послове и заштиту података о личности

II Сектор за студијско-аналитичке послове комуналне милиције 

а) Одељење за студијско-аналитичке послове

8. Сектор за комуникацију
Сектор за комуникацију, у складу са чланом 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр.83/22) обавља:
- стручно - оперативне, организационе и административно - техничке послове ради остваривања комуникације са грађанима о раду Скупштине града Београда, Градоначелника, Градског већа града Београда, јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је Град поверио обављање комуналних делатности, других јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач град Београд;
- стручне, оперативне, организационе и административно - техничке послове који се односе на комуникацију са грађанима у вези са пружањем услуга јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је Град поверио обављање комуналних делатности; 
- обједињава комуникацију грађана и Градске управе града Београда, јавних комуналних предузећа и осталих градских институција које су у надлежности Градске управе града Београда;
- издаје штампане и електронске публикације из области комуналних делатности у циљу информисања грађана;
- обавља и друге послове у циљу унапређења услуга јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је Град поверио обављање комуналних делатности. 

а) Одељење ''Позивни центар''
б) Одељење за комуникације
в) Одељење за правне послове, финансије и јавне набавке

  
  Корисни линкови