Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1/XVII
e-mail: privreda@beograd.gov.rs

Никола Кожовић секретар, 7157-369, факс: 3376-102
Раденко Дурковић, подсекретар, 7157-369

Пријем странака: радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Секретаријат за привреду обавља послове који се односе на:

 • доношење програма и спровођење пројеката економског развоја града;
 • унапређење општег оквира за привређивање и запошљавање, као и за равномернији развој града;
 • припрему и израду програма мера за подстицање развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента;
 • подстицање оснивања кластера, бизнис инкубатора и других облика удруживања;
 • учествовање у доношењу и спровођењу програма и пројеката за подстицање запошљавања;
 • подстицање и старање о развоју туризма;
 • припремање програма развоја туризма;
 • категоризацију града Београда као туристичког места;
 • боравишну таксу и праћење прихода од боравишне таксе;
 • припремање предлога за оснивање установа и организација у области туризма; вршење надзора над законитошћу рада и аката установа и организација у области туризма чији је оснивач град;
 • подстицање развоја и унапређења угоститељства;
 • уређивање радног времена угоститељских објеката;
 • старање о месту постављања и начину истицања туристичке сигнализације;
 • поверени послови који се односе на: локалне туристичке водиче, категоризацију угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство и вођење евиденције угоститеља и угоститељских објеката;
 • послови који се односе на употребу имена града у пословном имену привредних субјеката и удружења, доделу награда и признања из области предузетништва и других привредних области;
 • спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата;
 • обавља и друге псолове из делокруга Секретаријата у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља и послове који се односе на:

 • робне резерве за територију града, утврђивање њиховог обима и структуре, припремање годишњег програма робних резерви, активности везане за набавку, смештај, чување и обнављање робних резерви, закуп опреме, давање на зајам роба из робних резерви ради обнављања, интервенција из робних резерви у случају поремећаја на тржишту, донације и донације ван територије града Београда;
 • управљање водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама II реда и водним објектима за заштиту од  ерозије и бујица, који су у јавној својини, на територији Града, у складу са прописима којима се уређује правни статус вода и управљање водним објектима (припрема предлог Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији Града и предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда); 
 • постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту; 
 • издавање водних аката;
 • постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда;
 • давање у закуп водног земљишта у јавној својини за постављање плутајућих објеката.

Секретаријат обавља и надзор над радом правних лица основаних у области привреде, туризма и водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала, врши и друге послове државне управе које република повери граду из области привреде, туризма и других области из делокруга секретаријата.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1. Сектор за нормативно-правне послове
2. Сектор за финансијске послове
3. Сектор за туризам и угоститељство 
4. Сектор за развој привреде
5. Сектор за робне резерве и трговину
6. Сектор за водопривреду

  
  Корисни линкови