Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1/VIII-X
e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs

Марко Кулић, в.д. секретара, 7157-212,  
подсекретар, 7157-212

Пријем странака: средом од 8 до 10 часова.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове обављају изворне послове који се односе на: 
- припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената, односно просторних и урбанистичких планова; 
- разматрање иницијативе за израду планских докумената, припремање одлуке о изради планских докумената, нацрта и предлога планских докумената, осим оних које доноси градска општина; 
- доношење решења о стратешкој процени утицаја на животну средину осим оних које доноси градска општина; 
- припремање програма имплементације регионалног просторног плана; спровођење јавног позива у поступку урбане комасације и потврђивање пројекта урбане комасације; 
- издавање информације о локацији и локацијских услова, осим оних које издаје градска општина; 
- спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације, осим оних које потврђује градска општина; 
- доношење решења о уклањању објеката и о дозволи за уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; 
- вођење информационог система планских докумената, стања у простору и урбанистичко-техничких докумената;  
- давање сагласности на програме за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама и друге сагласности за њихово постављање (објекти монтажно демонтажног типа, и то искључиво киосци до 10,5 м2, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар); 
- учествовање у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга рада секретаријата и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља поверене послове, који се односе на: 
- издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката и осталих аката у поступку обједињене процедуре, као и других акта у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката, као и саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре, осим оних за које грађевинску дозволу издаје градска општина, као и станица за снабдевање горивом (бензинских станица); 
- издавање употребне дозволе за те објекте; 
- издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката као и издавање употребне дозволе по захтеву инвеститора, за изведене радове, осим оних које издаје градска општина; 
- поступак издавања привремене грађевинске дозволе; 
- поступак евидентирања пријаве почетка грађења објеката за које издаје грађевинску дозволу; 
- издавање посебне грађевинске дозволе за припремне радове, осим оних за које грађевинску дозволу издаје градска општина; 
- чување техничке документације; 
- праћење и контролу инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације као и других карактеристика геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, изградње грађевинских објеката, заштите природних и културних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивизације терена;
- праћење и контролу геолошких истраживања геотермалних ресурса за потребе снабдевања топлотном енергијом породичног домаћинства физичког лица; 
- поступак који је започет по захтевима за издавање одобрења за изградњу, локацијске дозволе, грађевинске дозволе, употребне дозволе и других захтева за решавање о појединачним правима и обавезама и друге послове државне управе које Република повери граду.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове спроводи процедуру у поступцима припреме и праћења израде планских докумената која обухвата: припрему, разматрање, доношење и објављивање одлуке о изради планског документа; израду и уступање израде планског документа; стручну контролу планског документа; рани јавни увид и јавни увид у плански документ; припрему, разматрање, доношење и објављивање планског документа; уношење планског документа у Централни регистар планских докумената; припрему и праћење израде планских докумената у случајевиа измене и допуне планских докумената, као и исправљање техничких грешака у планским документима.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове спроводи обједињену процедуру у поступцима припреме и праћења израде планских докумената из става за издавање аката из става 1. и 2. овог члана у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, која обухвата: издавање локацијских услова и измену локацијских услова; издавање грађевинске дозволе и измене грађевинске дозволе; издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката, пријаву радова; издавање употребне дозволе; прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности града, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту и за утврђивање кућног броја.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у спровођењу обједињених процедура води регистар обједињених процедура.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
I Сектор за информационе технологије и опште послове 
1. Одељење за информатику и документацију
2. Одељење за студијско-аналитичке и правне послове
3. Одељење за економске и опште послове

II Сектор за урбанистичко планирање
1. Одељење за стратешко планирање,
2. Одељење за урбанистичко планирање

III Сектор за спровођење планова 
1. Одељење за спровођење урбанистичких планова и издавање информације o локацији
2. Одељење за припрему урбанистичких пројеката и локација
     
IV Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре
1. Одељење за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре
2. Одељење за издавање грађевинске дозволе у поступку обједињене процедуре
3. Одељење за издавање употребне дозволе у поступку обједињене процедуре

V Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре
1. Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене у поступку обједињене процедуре
2. Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте инфраструктуре у поступку обједињене процедуре
3. Одељење за управно-правне послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре
4. Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за велике инвестиције у поступку обједињене процедуре

  
  Корисни линкови