Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1/IV


Дејан Кесар , секретар, 7157-411, 7157-412
Игор Шишић, подсекретар, 7157-411, 7157-412

e-mail: sop@beograd.gov.rs
факс: 011 337 6469

Пријем странака у оквиру радног времена Секретаријата, у складу са потребама посла, роковима прописаним законом, као и у складу са захтевима и потребама органа Града и других заинтересованих лица.

Секретаријат за опште послове је образован ради обављања стручних, техничких и других заједничких послова за потребе органа Града и њихових радних тела. Секретаријат у складу са законом и подзаконским актима, поред осталог, обавља послове који се односе и на:
- набавке добара и услуга за потребе органа Града;
- инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме које користе органи Града;
- административно-техничке послове пријема, евидентирања и отпремања поште;
- вођење архивских послова и друге техничке и административне послове у вези са канцеларијским пословањем,
- одржавање средстава и опреме;
- евиденцију коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала;
- коришћење и одржавање средстава информатичке опреме, са сервисним интервенцијама и други послови за потребе информатичко-техничке подршке у Градској управи;
- обављање службеног превоза и сервисирања службених возила;
- физичко-техничко и противпожарно обезбеђење објеката Градске управе;
- послове безбедности и заштите на раду;
- пружање угоститељских услуга у објектима које користе органи града;
- рад библиотеке Градске управе и организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и стручне литературе;
- рад штампарија;
- одржавање хигијене у просторијама органа града.

У Секретаријату су образоване унутрашње организационе јединице - сектори:

1. Сектор за јавне набавке, правне послове и угоститељске услуге;
2. Сектор за канцеларијско пословање и радне односе;
3. Сектор за финансијско-материјално пословање и евидентирање имовине;
4. Сектор за опште послове, инвестиционо и текуће одржавање, коришћење и одржавање средстава за аутоматску обраду података; и
5. Сектор за противпожарну заштиту, праћење реализације уговора и превозне услуге.

  
  Корисни линкови