Секретаријат за послове начелника Градске управе

Краљице Марије 1/IV

Ана Љубичић, секретар, 7157-425
Јелена Раковић, подсекретар, 7157-425

Секретаријат за послове начелника Градске управе врши стручне, оперативне и административно-техничке послове у остваривању надлежности и овлашћења начелника Градске управе који се односе на:
- праћење остваривања надлежности и обављања послова из делокруга организационих јединица Градске управе и јединица у њиховом саставу;
- обезбеђивање координације рада организационих јединица Градске управе; унапређивање организације и метода рада и остваривање сарадње организационих јединица Градске управе;
- праћење и усклађивање активности организационих јединица Градске управе у поступку усаглашавања прописа Града и покретање иницијативе за одговарајуће промене;
- праћење прописа о радним односима који се примењују на запослене у Градској управи;
- системско праћење кадровске структуре запослених у Градској управи ради њеног унапређивања и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и способности кадрова, у складу са планираним потребама (кретање професионалне каријере, радни резултати, систем оцењивања рада, мотивација запослених и др.);
- унапређење односа Градске управе према грађанима и правним лицима који се обраћају Градској управи.

Секретаријат обавља послове који се односе на:
- пријем у радни однос и распоређивање запослених, престанак радног односа, као и остваривање права и обавеза запослених (вођењем и обрадом података у складу са прописима за кадровску евиденцију путем информационих система).

У нормативно-правној области Секретаријат прати и врши координацију послова који се односе на:
- израду аката о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи и других општих и појединачних аката које доноси начелник Градске управе;
- припрему предлога општих аката које доноси Градоначелник;
- усклађивање општих и појединачних аката које припремају организационе јединице Градске управе са уставом, законом, Статутом града и другим прописима.

Секретаријат обавља оперативне послове који се односе на сазивање, припремање и одржавање колегијума начелника Градске управе.

  
  Корисни линкови