Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Kraljice Marije 1/XIII-XIV

e-mail: komunalno.stambeno@beograd.gov.rs

Рајко Танасијевић, секретар, 7157-278, fax 3376-367
Предраг Веиновић, подсекретар, 7157-278

Пријем странака радним данима од 10 до 14 часова.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове у складу са чланом 42. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр.126/16, 2/17, 36/1792/18, 103/18, 109/18 и 119/18) обавља послове који се односе на:
• уређивање и обезбеђивање материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности и њихов развој:
– снадбевање водом за пиће,
– пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
– уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
– управљање гробљима и погребне услуге,
– управљање пијацама,
– одржавање чистоће на површинама јавне намене,
– одржавање јавних зелених површина,
– димничарске услуге,
– делатност зоохигијене,
– обједињена обрада и наплата комуналних услуга, 
– старање о отвореном јавном купалишту на подручју Аде Циганлије и Аде Међице,
– уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Београда и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре од посебног значаја за Град Београд,
– обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан.
• врши надзор над обављањем комуналних и других делатности из надлежности секретаријата;
• врши послове који се односе на изградњу и реконструкцију објеката јавне намене,
• уређује опште услове одржавања комуналног реда и мере за његово спровођење, 
• стара се о одржавању стамбених зграда, и безбедности њиховог коришћења и прати делатност одржавања стамбених зграда,
• обавља послове који се односе на рестаурацију фасада зграда које су утврђене за културна добра, у складу са законом,
• обавља послове који се односе на припрему и праћење програма комуналних активности на унапређењу општекорисних функција шума од значаја за Град Београд, у складу са законом,
• обавља послове означавања улица и тргова на делу територије града у складу са законом. 
Секретаријат врши и послове државне управе које република повери граду у областима из делокруга секретаријата.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

– Сектор за комуналне делатности у области одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавних намена, управљања гробљима и погребне услуге и управљања пијацама; 

– Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда;
– Сектор за комунално уређење вода и комуналну делатност зоохигијене;

– Сектор за уређивање грађевинског земљишта и обављање комуналне делатности обезбеђивање услова за реализацију програма уређивања и доделе грађевинског земљишта;

– Сектор за нормативне и правне послове;
– Сектор за економско-финансијске послове.

  
  Корисни линкови