Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије 1/XVIII

e-mail: obrazovanje@beograd.gov.rs

Александра Чамагић, в.д. секретара, 7157-019
Игор Раичевић, подсекретар, 7157-019

Просветна инспекција: 7157-832

Субвенције за приватне вртиће:
- накнада трошкова: 7157-113, 7157-116, 7157-021, 7157-097, 7157-098, 7157-805
- остваривање права (решења): 715-7273; 715-7309; 715-7088; 715-7105

Пријем странака радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту у области образовања обавља послове који се односе на:
-    обезбеђивање и спровођење потреба из области образовања и васпитања у складу са законом;
-    оснивање основних школа и утврђивање броја и просторног распореда основних школа (мрежа основних школа);
-    планирање и реализацију изградње нових школских објеката, реконструкцију и инвестиционо одржавање постојећих школских објеката;
-    предлагање именовања и разрешења чланова школских одбора у сарадњи са представницима органа школа и града;
-    доношење одлуке о прекиду образовно васпитног рада у школама;
-    спровођење поступака јавних набавки из надлежности секретаријата;
-    стручно образовање запослених у школама;
-    праћење стања заштите и безбедности ученика у школама;
-    обезбеђење средстава за јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи;
-    заштиту и безбедност ученика и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;
-    реализацију пројеката од значаја за област образовања и васпитања, конкурса за стипендирање талентованих средњошколаца и студената и студената и средњошколаца са инвалидитетом;
-    координацију рада Комисије за доделу награда града Београда у области образовања и стваралаштва младих;
-    сарадњу са другим надлежним установама и организацијама;
-    координацију рада интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику и врши друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Секретаријат у области образовања обавља и поверене послове инспекцијског надзора над радом установа из области образовања и васпитања, као и друге послове државне управе које република повери граду.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту у области дечје заштите врши послове који се односе на:
-    оснивање предшколских установа, установа и организација у области дечје заштите и установа за рекреативни боравак деце;
-    праћење потреба породица, планирање изградње нових објеката, реконструкцију и инвестиционо одржавање постојећих предшколских установа;
-    финансирање изградње, реконструкције, инвестиционог одржавања и опремања предшколских установа;
-    организација и финансирање делатности у издвојеним одељењима у просторима основних школа и другим просторима који испуњавају услове за обављање делатности предшколског васпитања и образовања;
-    доношење мреже предшколских установа на територији града;
-    финансирање делатности предшколског образовања и васпитања (целодневни и полудневни боравак и други посебни и специјализовани програми, исхрана, нега и превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста) у складу са законом и праћење целокупног финансијског пословања предшколских установа, а посебно коришћење буџетских средстава;
-    јавне набавке из надлежности секретаријата;
-    активности везане за именовање управних одбора предшколских установа и установа за рекреативни боравак деце;
-    утврђивање цена услуга у предшколским установама чији је оснивач град, као и услове и начин остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколским установама, одмора и рекреације;
-    подстицање остваривања програма и облика рада са децом предшколског узраста у складу са законом;
-    утврђивање већег обима права од права утврђених законом и повољнијих услова за њихово остваривање;
-    давање сагласности предшколским установама за утврђивање почетка и завршетка радног времена у зависности од потреба корисника услуга;
-    давање сагласности на начин и поступак уписа у предшколске установе;
-    обезбеђивање простора и опреме за реализацију припремног предшколског програма у години пред полазак у школу;
-    праћење и обезбеђивање контроле исхране и превентивне здравствене заштите у предшколским установама;
-    финансирање осигурања деце, објеката и опреме предшколских установа;
-    финансирање осигурања објеката и опреме установа за рекреативни боравак деце;
-    учествовање у финансирању изградње, инвестиционог одржавања и опремања објеката за рекреативни боравак деце;
-    сарадњу са другим надлежним организацијама;
-    реализацију конкурса друштвених и невладиних организација из области дечје заштите и врши друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат у области дечје заштите врши послове који се односе на вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације. Секретаријат у области дечје заштите врши и послове државне управе које република повери граду, а који се односе на: вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, као и друге послове државне управе које република повери граду.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Сектор за делатност образовања
Сектор за делатност дечје заштите
Сектор за инвестиционе и студијско аналитичке послове
Сектор за финансијско-материјалне послове
Сектор за управне и нормативне послове
Сектор за инспекцијски надзор

  
  Корисни линкови