Секретаријат за управу

Краљице Марије 1/V
e-mail: uprava@beograd.gov.rs

Срђан Зораја, в.д. секретара, 7157-038, факс: 3376-993
Светлана Марчетић, подсекретар, 7157-365

Пријем странака – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права: радним данима и суботом, у складу са радним временом градских општина, а у седишту Секретаријата, по потреби, заказивањем.

У Секретаријату за управу обављају се послови који се односе на: организацију и рад Градске управе; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе; рационализацију њене структуре и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; праћење свих прописа који се примењују на локалном нивоу; спровођење јавних набавки из надлежности секретаријата; припрему нацрта Одлуке о Градској управи; врши послове другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа и припрема предлоге решења; обавља стручне и административне послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини града; спроводи одређене стручне и административне послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора; ажурирање бирачког списка; врши стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе; вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог извештаја о реализацији тих послова за органе града; послове хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица Европске уније.

Секретаријат за управу обавља послове произвођача званичне статистике на територији града Београда; припреме програма и утврђивање методолошких решења и стандарда у статистичким истраживањима од посебног интереса за град; организацију и спровођење статистичких истраживања на територији града; статистичке анализе, рачунарску обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања; обезбеђивање података од значаја за регион Београда, који се односе на утврђивање степенa развијености и других обележја у области регионалног развоја; вођење евиденција од интереса за град; одржавање и коришћење административних и статистичких регистара од интереса за град и републику; обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на градском нивоу и друге послове у области статистике.
Секретаријат врши и послове државне управе које република повери граду у области вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига, послове управне инспекције, као и друге послове опште управе.

OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:
1.Сектор за аналитику, нормативу и финансијске послове;
2.Сектор за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа; 
3.Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права;
4.Сектор за управну инспекцију;
5.Сектор статистике.

1.СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ, НОРМАТИВУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
У Сектору се обављају студијско-аналитички, нормативно-правни и финансијско-материјални послови и то: послови који се односе на организацију и рад Градске управе града Београда; праћење свих прописа који се примењују на локалном нивоу; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе, рационализацију њене структуре и поједностављење процедура рада коришћењем савремених метода и технологија; припрема нацрта Одлуке о Градској управи града Београда; вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израда јединственог извештаја о реализацији тих послова за органе града Београда; послови хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица Европске уније; анализа извештаја о раду организационих јединица Градске управе и обједињавање истих у електронску књигу; аналитички послови из домена заштите података о личности и слободног приступа информацијама од јавног значаја; израда решења о годишњим одморима за запослене у Секретаријату и вођење евиденције о издатим решењима; послови припреме израдe и измене годишњег финансијског плана Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету града Београда и Одлуке о ребалансу буџета града Београда, измене финансијског плана на основу измене износа средстава до висине прописане законом по апропријацијама у оквиру функција финансијског плана Секретаријата, а по потреби и на захтев за измену износа од стране Сектора; израда захтева за доделу средстава из текуће буџетске резерве на основу указане потребе услед недостатка средстава у оквиру Секретаријата; израда предлога програмских активности и пројеката Секретаријата у циљу израде Одлуке о буџету, као и измене и допуне исте; пријем фактура од стране других Сектора у оквиру Секретаријата; формирање налога за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; праћење реализације финансијског плана по позицијама; сарадња са надлежним службама; послови јавних набавки.
a) Одељење за аналитику и нормативу
б) Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки

2. СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
У Сектору се обављају изворни послови, и то: управно-надзорни и управни послови који се односе на спровођење другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа града Београда и израђују предлози решења и закључака по жалбама изјављеним против првостепених аката Градске управе, у складу Одлуком о Градској управи града Београда, у следећим областима: озакоњења објеката, урбанизма, саобраћаја, инспекцијских послова, образовања и дечје заштите, социјалне заштите и осталих области. 
У Сектору се такође обављају и послови припреме и израде решења по ванредним правним средствима, послови припреме и израде аката у поступку по тужбама у управним споровима из надлежности Градског већа и послови припреме и израде аката у поступку по пресудама Управног суда; прати се и анализира примена прописа, као и ставови Управног суда и остварује сарадња са службама и институцијама, у областима који се односе на надлежности Градског већа;

а) Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области озакоњења објеката, урбанизма, саобраћаја и осталих области;
б) Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области инспекцијских послова, образовања и дечије заштите и социјалне заштите.

3. СЕКТОР ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА
У Сектору се обављају изворни послови: спровођење предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину града Београда; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора и спровођење градског референдума.
У Сектору се обављају и послови државне управе које је Република поверила граду, у области вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана за територију града Београда; координирање и контрола рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права; уједначавање поступака, радњи и аката, предузимање мера и радњи у циљу унапређења рада и информационе технологије; пружање стручне помоћи запосленима о спорним питањима примене важећих прописа у области послова вођења матичних књига, првостепеног управног поступка у области личних стања грађана; поступање по актима надлежних министарстава, дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и иностраних органа и пријем и прослеђивање јавних исправа о личном статусу грађана; пружање правне помоћи грађанима и органима ван подручја града Београда и Републике Србије, у вези са личним и породичним статусом грађана, на њихов захтев или по замолницама; праћење примене међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи у примени међународних уговора и колизионих норми; обављање послова вођења евиденција о држављанима Републике Србије; пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа; обављање послова из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности и други послови на основу закона и других прописа.
У Сектору се обављају и послови државне управе које је Република поверила граду, који се односе на: ажурирање дела јединственог бирачког списка за град Београд, упаривањем података са системом аутоматске обраде података Министарства унутрашњих послова Републике Србије; координирање активности између управа градских општина и Градске управе у погледу ажурирања дела јединственог бирачког списка за град Београд, прибављање доказа који се достављају градским општинама и Министарству унутрашњих послова Републике Србије, а на основу којих се врши упис, брисање, измене и допуне у делу јединственог бирачког списка за град Београд и други послови на основу закона и других прописа. 

а) Одељење за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборна права
• Одсек за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборних права, тел. 715-7056;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Барајево, тел. 8302-628;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Врачар, тел. 3081-557;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Гроцка, тел. 8502-082;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Лазаревац, тел. 8120-715;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Младеновац, тел. 8241-695;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Обреновац, тел. 8721-110;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица, тел. 3051-788;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сопот, тел. 8251-211;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сурчин, тел. 8443-760;
• Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Чукарица, тел. 3052-137;
б) Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Вождовац, тел. 2441-071;
в) Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Звездара, тел. 3405-920;
г) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Земун, тел. 3778-455;
д) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Нови Београд, тел. 3106-823;
ђ) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Палилула, тел. 3236-221;
е) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Савски венац, тел. 2061-722;
ж) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Стари град, тел. 3300-601.

4. СЕКТОР ЗА УПРАВНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Тиршова 1/I
У Сектору се обављају, као поверени, послови управне инспекције за органе града Београда, органе градских општина града Београда и установе чији је оснивач град Београд, кроз инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у органима града Београда и органима градских општина града Београда; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употребу грба, заставе и химне Републике Србије, службена употреба језика и писама, печат државних и других органа, бирачки спискови и матичне књиге, политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност..

а) Одељење за надзор у области управног поступка и локалне самоуправе;
б) Одељење за надзор у области радних односа у других посебних поступака.

5. СЕКТОР СТАТИСТИКЕ (Тиршова 1)
Сектор обавља студијско-аналитичке, статистичко-евиденционе, информатичке, стручно–оперативне и документационе послове; организује и спроводи статистичка истраживања из Програма и Плана званичне статистике, као произвођач званичне статистике на територији града Београда; обавља послове припреме програма и утврђивања методолошких решења и стандарда у статистичким истраживањима од посебног интереса за град; организује и спроводи статистичка истраживања на територији града; врши статистичке анализе, рачунарску обраду и дисеминацију резултата статистичких истраживања; обавља послове обезбеђивања података од значаја за регион Београда; спроводи Попис становништва, домаћинстава и станова и Попис пољопривредних газдинстава на територији града; обавља послове одржавања и коришћења административних и статистичких регистара од интереса за град и републику; врши обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на градском нивоу; врши стручну координацију и сарадњу са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања.

а) Одељење друштвених статистика
• Одсек за демографију, образовање и културу
• Одсек за статистику промета и цена
б) Одељење пословних статистика
• Одсек за структурне пословне статистике
• Одсек за статистику индустрије, енергетике, пољопривреде и животне средине
• Одсек за статистику грађевинарства, саобраћаја и комуналних делатности
в) Одељење регистара и аналитике и дисеминације података
• Одсек за регистре.

  
  Корисни линкови