Секретаријат за здравство

Краљице Марије 1/XII
e-mail: zdravstvo@beograd.gov.rs

секретар, 7157-480, факс: 3376-135
Горан Марковић, в.д. подсекретара, 7157-477

Пријем странака радним данима од 10 до 14 часова.

Сектор за заштиту права пацијената
Тиршова 1, тел. 3605-634
e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Пријем странака радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

У складу са Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05), надлежности Града Београда у области здравствене заштите могу се сврстати у три групе:

1. Друштвена брига за здравље на нивоу Града
Обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији општине односно града, и то:
- праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе на својој територији, као и старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити;
- стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на својој територији;
- координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа јединица локалне самоуправе, грађана, предузећа, социјалних образовних и других установа и других организација;
- обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установа, а које обухвата одржавање и опремање здравствених установа, односно, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, као и за друге обавезе одређене законом и актом о оснивању;
- сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите.

Град може донети и посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за град, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, и утврдити цене тих појединачних услуга, односно програма. Град обезбеђује рад мртвозорске службе на својој територији. Друштвена брига за здравље на нивоу града, према томе, обухвата: мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији Града; обезбеђење рада мртвозорачке службе на својој територији, доношење посебних програма здравствене заштите и обезбеђивање средстава за остваривање друштвене бриге за здравље у буџету Града.

2. Оснивачка права над здравственим установама
- 1 апотеку (Апотека ''Београд'')

3. Обезбеђење средстава у буџету
У складу са Законом о здравственој заштити, Град у свом буџету обезбеђује средства за:
- остваривање друштвене бриге за здравље (члан 13. Закона)
- реализацију програма и пројеката из области здравствене заштите;
- вршење оснивачких права над здравственим установама ( одржавање и опремање здравствених установа, односно, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог информационог система)
- стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврда о смрти (члан 219. Закона);
- плаћање накнаде за пружену хитну медицинску помоћ, ако здравствена установа ову услугу није наплатила од организације за здравствено осигурање у року од 90 дана од дана испостављања фактуре – уз могућност тражења накнаде исплаћеног (члан 162. Закона);
- Сношење трошкова обдукције умрлог лица, која је извршена на захтев доктора медицине одређеног за утврђивање узрока смрти од стране надлежног органа града (члан 223. Закона)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

I СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
1. Одељење за организацију здравствене службе и здравствену заштиту


- обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији града, у складу са законом;
- праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе, стално унапређење квалитета здравствене заштите, старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити, као и предлагање и предузимање мера за њихово унапређење на територији града;
- стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите;
- координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите која се остварује делатношћу органа, јединица локалне самоуправе, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и других организација;
- међусекторска сарадња, координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења делатности у области јавног здравља на територији града;
- обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирање и остваривање програма у области јавног здравља;
- промоција здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика;
- предузимање одговарајућих мера за даљу модернизацију и међусобну усклађеност здравствених капацитета;
- праћење рада здравствених установа, чији је оснивач Град, разматрањем њихових годишњих програма рада и извештаја о раду и покретање иницијатива, у складу са законом;
- обезбеђење рада здравствене службе за време одржавања разних манифестација на територији града;
- обезбеђивање услова за брзо реаговање у елеменатарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на својој територији, у складу са мерама Владе;
- припремање анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених органа и тела у области здравствене заштите;
- стручна обрада аката и других материјала и организационе и административне послове за радна тела Секретаријата и Скупштине града;
- пружање помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене заштите, као и материјалне помоћи;
- разматрање представки, притужби, петиција и предлога грађана, поступање по њима и обавештавање грађана;
- остваривање сарадње са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите;
- остваривање сарадње са Министарством здравља, Републичким заводом за здравствено осигурање, органима Градске управе града Београда, здравственим и другим установама;
- предузима мере зa oбeзбeђивaњe и спрoвoђeњe aктивнoсти у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa, у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa, oд интeрeсa зa стaнoвништвo нa тeритoриjи  града, и тo: мeђусeктoрску сaрaдњу, кooрдинaциjу, пoдстицaњe, oргaнизaциjу и усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaстимa jaвнoг здрaвљa кoja сe oствaруje зajeдничкoм aктивнoшћу oргaнa града, нoсилaцa и учeсникa у oблaсти jaвнoг здрaвљa;  прaћeњe здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa и рaдa здрaвствeнe службe, кao и прeдлaгaњe и прeдузимaњe мeрa зa њихoвo унaпрeђeњe;
- прoмoциjу здрaвљa и спрoвoђeњe мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa и живoтнe срeдинe и рaднe oкoлинe, eпидeмиoлoшки нaдзoр, спрeчaвaњe и сузбиjaњe зaрaзних и нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa;
- oбeзбeђивaњe услoвa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти здрaвствeних устaнoвa, плaнирaњe и oствaривaњe прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa;
- oбeзбeђивaњe услoвa зa брзo рeaгoвaњe у кризним и вaнрeдним ситуaциjaмa у склaду сa мeрaмa Влaдe;
- oбeзбeђивaњe услoвa зa прaћeњe стaњa живoтнe срeдинe (вoдe, вaздухa, зeмљиштa, букe, вибрaциja, joнизуjућeг и нejoнизуjућeг зрaчeњa) и утицaja фaктoрa живoтнe срeдинe и рaднe oкoлинe нa здрaвљe;
- oбeзбeђивaњe услoвa зa снaбдeвaњe стaнoвништвa здрaвствeнo испрaвнoм вoдoм зa пићe и бeзбeднoм хрaнoм, диспoзициjу oтпaдних мaтeриja и oдгoвaрajућe услoвe живoтнe срeдинe и рaднe oкoлинe;
- oбeзбeђивaњe услoвa зa oбaвљaњe aктивнoсти из oблaсти eпидeмиoлoшкoг нaдзoрa;
- jaчaњe кaпaцитeтa нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;
- oбaвeштaвaњe нaдлeжних држaвних oргaнa и jaвнoсти o свим ризицимa и другим jaвнoздрaвствeним прoблeмимa кojи мoгу имaти нeгaтивнe пoслeдицe пo здрaвљe стaнoвништвa; пoдршку рaду и рaзвojу нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa нa свojoj тeритoриjи, у склaду сa зaкoнoм;
- дoнoшење и финaнсирaње пoсeбних прoгрaма из oблaсти jaвнoг здрaвљa зa свojу тeритoриjу, кoje сaчињaвajу у сaрaдњи сa институтимa и зaвoдимa зa jaвнo здрaвљe, у склaду сa зaкoнoм.

II СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Одељење за правне послове
2. Одељење за економске послове
3. Одсек за административно-техничке послове


- примена закона и других прописа из области здравствене заштите, као и непосредно спровођење прописа Града;
- иницирање и предлагање доношења и измене законских прописа и других аката у области здравствене заштите;
- припремање нацрта одлука и других аката у области здравства које доноси Скупштина града;
- припремање аката за оснивање здравствених установа које у складу са законом и планом мреже здравствених установа оснива град;
- припремање аката и предузимање активности везаних за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је град оснивач;
- активности везане за именовање и разрешење директора, заменика директора, управних и надзорних одбора здравствених установа које доноси Скупштина града;
- припремање предлога решења за давање сагласности на статуте здравствених установа које доноси Скупштина града;
- праћење рада здравствених установа, чији је оснивач Град, разматрањем њихових годишњих програма рада и извештаја о раду и финансијском пословању;
- припремање анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених органа и тела у области здравствене заштите;
- стручна обрада аката, других материјала и организационе и административне послове за седнице радних тела Секретаријата и Скупштине града;
- обезбеђење рада мртвозорске службе, односно праћење и предлагање организације вршења послова стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствених установа;
- одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствених установа и издавање потврда о смрти;
- припремање уговора који се закључују са здравственим установама у вези са обављањем и финансирањем ових послова;
- послови у вези са обезбеђивањем средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је Град оснивач;
- финансијско-материјални послови у вези праћења и обезбеђивања услова за вршење и финансирање послова стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствених установа;
- финансирање програма и пројеката из области здравства;
- израда финансијског плана Секретаријата;
- активности везане за спровођење поступака јавних набавки за потребе здравствених установа чији је оснивач Град, а за које су средства обезбеђена у буџету Града;
- пружање правне помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене заштите;
- разматрање представки, притужби, петиција и предлога грађана, поступање по њима и обавештавање грађана;
- административнo-техничке послове за потребе Секретаријата;
- старање о спровођењу закључака градоначелника, као и одлука и других аката Скупштине града;
- остваривање сарадње са Министарством здравља, Републичким заводом за здравствено осигурање, органима Градске управе града Београда, здравственим установама и другим органима и организацијама у извршавању послова из делокруга рада Секретаријата.

III СЕКТОР ЗА ПРОГРАМЕ, ПРОЈЕКТЕ И АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ

- активности везане за анализирање, израду, праћење и реализацију програма и пројеката из области здравствене заштите;
- предлагање посебних програма здравствене заштите које доноси град, као и цене тих програма, односно појединачних услуга и старање о њиховом спровођењу;
- доношење посебних програма из области јавног здравља за своју територију, у складу са законом;
- активности везане за Пројекат ''Београд-здрав град'';
- активности везане за унапређење здравствене заштите старих и вулнерабилних групација;
- анализа постојећих институционалних и ванинституционалних ресурса здравствене заштите и са њом повезаних других видова заштите у циљу израде предлога, препорука и дефинисања мера и стандарда за унапређење квалитета здравствене заштите;
- организовање и спровођење активности усмерених на мултисекторску сарадњу и превентивне програме;
- припремање и уговарање пројеката и програма из области здавствене заштите;
- прикупљање, изучавање и обрада међународних и домаћих пројеката из области здравства, a који се односе на делатност здравствених установа чији је оснивач град Београд;
- процена стања објеката и опреме здравствених установа и израда анализа и предлагање мера за побољшање постојећег стања;
- припремање анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених органа и тела у вези програма и пројеката из области здравствене заштите;
- стручна обрада аката, других материјала и организационе и административне послове за радна тела Секретаријата и Скупштине града;
- остваривање сарадње на програмима и пројектима са хуманитарним, стручним и невладиним организацијама, савезима и удружењима;
- остваривање сарадње са Министарством здравља, Републичким заводом за здравствено осигурање, органима Градске управе града Београда, здравственим и другим установама.

IV СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

- организовани приступ заштите права пацијената и пружања потребних информација и савета у вези са правима пацијената, пружање подршке у унапређењу и остваривању заштите права пацијената, организовање и координацију рада саветника пацијената на територији града Београда и Савета за здравље; 
- остваривање сарадње са здравственим установама, другим облицима здравствене службе – приватном праксом, организационим јединицама високошколских установа здравствене струке које обављају здравствену делатност и другим правним лицима који обављају одређене послове из здравствене делатности, Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање, органима града, градским општинама, удружењима пацијената и другим органима и организацијама;
-предузимање мера у циљу адекватног функционисања саветника за заштиту права пацијената, праћење и надзор над радом саветника за заштиту права пацијената ради контроле извршења обавеза утврђених Законом о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/13) и подзаконским општим актима;
- стручне, оперативне и административно-техничке послове за потребе Савета за здравље;
- студиjско-аналитички и статистичко-евиденциони послови који омогућавају праћење и анализу заштите права пацијента, као и друге послове у области заштите права пацијената на територији града Београда.

Закон о правима пацијената („Службени гласник РС” број 45/15)

Сектору за заштиту права пацијената можете се обратити и преко портала е-управа.

  
  Корисни линкови