Додатни облици заштите породиља

Град Београд је у циљу, подстицања рађања, као и подршке породици са децом, а у складу са могућностима буџета 29. јуна 2017. године донео нову Одлуку о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 44/17).

Овом одлуком утврђени су следећи облици заштите:

1. Право на новчано давање незапосленој породиљи

Право на новчано давање може оставрити незапослена породиља за свако дете рођено у једном порођају у износу од 25.000 динара једнократно, без обзира на број претходно рођене деце.

Решењем градоначелника града Београда за децу рођену од 1. јануара 2021. године износ новчаног давања незапосленој породиљи увећан је на 30.000 динара.

Незапослена породиља у смислу ове одлуке је породиља која није у радном односу код послодавца – правног или физичког лица. Незапосленом породиљом сматра се и породиља која не остварује приходе по основу оснивачких права у привредном субјекту, породиља која не остварује приходе по основу пензија и инвалиднина, као и породиља која не остварује приходе по основу обављања привремених и повремених послова. Незапосленост се утврђује у односу на дан рођења детета.

Ово право може остварити незапослена породиља са пријављеним пребивалиштем на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Незапослена породиља може остварити право на новчано давање ако је укупни месечни приход по члану домаћинства, укључујући новорођено дете – децу, остварен у периоду од три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, мањи од 10.000 динара.

Домаћинство у смислу ове одлуке чини породиља, њен супруг или ванбрачни партнер и малолетна издржавана деца која са њима живе, укључујући и новорођено дете – децу.

Укупан месечни приход домаћинства чине и приходи које остварује супруг или ванбрачни партнер, исплаћени у периоду од три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, и то по основу: зараде, накнаде зараде, пензије и инвалиднине, у нето износу.

За лица која самостално обављају делатност - предузетнике као месечни приход узима се основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање.
Број чланова домаћинства утврђује се у односу на дан рођења детета.

2. Право на новчано давање породиљи

Право на новчано давање може остварити породиља за свако дете рођено у једном порођају, у износу од 10.000 динара, без обзира на број претходно рођене деце.

Ово право породиља може остварити без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 102/17) која је донета 21. децембра 2017. године, поред већ постојећих права прописано је и 

3. Право на новчано давање породиљи за прворођено дете

Право на новчано давање може остварити породиља за само за прворођено дете, у износу од 10.000 динара. 

Ово право породиља може остварити без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Право на новчано давање породиљи за прворођено дете може остварити породиља за дете рођено од дана ступања на снагу одлуке, односно од 1. јануара 2018. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 64/18) која је донета 2. јула 2018. године, прописано је и 

4. Право на новчано давање породиљи за трећерођено дете

Право на новчано давање може остварити породиља за само за трећерођено дете, у износу од 30.000 динара. 

Ово право породиља може остварити без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Право на новчано давање породиљи за трећерођено дете може остварити породиља за дете рођено од дана ступања на снагу одлуке, односно осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, 10. јула 2018. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда усвојеној 21. децембра 2018. године („Службени лист града Београда”, брoj 123/18 од 24.12.2018. године), прописано је и 

5. Право на новчано давање породиљи за близанце

Право на новчано давање за близанце је једнократно новчано давање породиљи у висини од по 25.000,00 динара по детету, укупно 50.000,00 динара за оба детета.

Ово право породиља може остварити без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Ово право породиља остварује за децу рођену од 1. јануара 2019. године, односно од дана ступања на снагу Одлуке.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда донетој 29. новембра 2019. године („Службени лист града Београда”, брoj 115/19 од 29.11.2019. године), прописано је и

6. Право на новчано давање породиљи за другорођено дете

Право на новчано давање може остварити породиља за само за другорођено дете, у износу од 10.000 динара. 
Ово право породиља може остварити без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Ово право породиља остварује за децу рођену од 1. јануара 2020. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда донетој 21. децембра 2021. године („Службени лист града Београда”, брoj 120/21 од 21.12.2021. године), прописано је и

7. Право на новчано давање породиљи за четврторођено дете

Право на новчано давање може остварити породиља за само за четврторођено дете, у износу од 40.000 динара
Ово право породиља може остварити без обзира на приходе, уколико има пријављено пребивалиште на територији града Београда, породиља која је интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија са пријављеним боравком на територији града, породиља са статусом избеглице из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине са пријављеним боравком на територији града и породиља страни држављанин са одобреним сталним боравком на територији града Београда, најмање годину дана пре дана рођења детета.

Ово право породиља остварује за децу рођену од 1. јануара 2022. године.

Сва права на наведена новчана давања су једнократна и остварују се на основу поднетог захтева у року од шест месеци од дана рођења детета.

Уз уредно попуњен захтев за остваривање права  новчано давање породиљи, новчано давање породиљи за прворођено дете, новчано давање породиљи за трећерођено дете, новчано давање породљи за близанце, новчано давање породиљи за другорођено дете и новчано давање породиљи за четврторођено дете подносилац захтева прилаже:

- фотокопију своје личне карте или очитану личну карту, као и фотокопију пријаве боравка уколико је подносилац захтева интерно расељено лице из Аутономне покрајине Косово и Метохија или фотокопију избегличке легитимације уколико је подносилац захтева избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине.

За новчано давање незапосленој  породиљи, поред наведених доказа подносилац захтева прилаже:

- фотокопију личне карте или очитану личну карту супруга или ванбрачног партнера;
- потврду о нето приходима супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, уколико супруг или ванбрачни партнер остварује приходе или уверење Пореске управе о висини основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, уколико је супруг односно ванбрачни партнер предузетник (само у случају када орган није у могућности да податак прибави по службеној дужности).

На основу добијене сагласности од подносиоца захтева, запослени по службеној дужности прибављају:

- податке о кретању пребивалишта односно боравишта подносиоца захтева, уколико је доказ о пребивалишту односно боравишту издат у периоду краћем од годину дана пре рођења детета;
- податке из Матичне књиге рођених за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете;
- податке о пребивалишту  за сву малолетну издржавану децу у породици, укључујући и новорођено дете;
- податке из матичне књиге венчаних;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање подносиоца захтева;
- податке о пријавама на обавезно социјално осигурање супруга односно ванбрачног партнера;
- податке о нето приходима супруга или ванбрачног партнера исплаћеним у три месеца који претходе месецу у коме је дете за које се подноси захтев рођено, уколико супруг или ванбрачни партнер остварује приходе или податке о висини основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање, уколико је супруг односно ванбрачни партнер предузетник.. 

Захтеви за остваривања права на новчана давања породиљама са територије града Београда се могу поднети одмах након рођења детета у здравственој установи у којој је дете рођено, у Секретаријату за социјалну заштиту, преко писарнице Градске управе града Београда, 27. марта број 43-45,  радним данима од 7.30 до 15.30 часова, или препоручено путем поште.

Са примерком решења и личном картом породиља подиже новац са наменског текућег рачуна отвореног по службеној дужности код Банке Поштанска штедионица. 

Захтев за остваривање права на новчано давање породиљи