Једнократна помоћ

Право на једнократну помоћ имају појединци и породице који се налазе у стању тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално да превазиђу, посебно када је реч о: отклањању последица елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба, помоћи по престанку смештаја, као и другим ситуацијама према процени Градског центра за социјални рад.

Основне животне потребе обухватају: набавку намирница и плаћање комуналних трошкова, набавку уџбеника и школског прибора за редовне ђаке и студенте, набавку огрева, зимнице, неопходне гардеробе, ствари за домаћинство и других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, инвалидност, трудноћа и др).

Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је тридесет дана од дана подношења захтева, а захтев се подноси надлежном Центру за социјални рад.

Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише једном у календарској години, с тим што укупан износ једнократне помоћи не може да буде већи од 80 одсто од просечне зараде по запосленом, без пореза и доприноса, у граду Београду у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев. Право се одређује према стварним потребама појединца или породице на основу процене стручних радника градског центра.