Skupština grada Beograda

Skupština grada Beograda je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom i Statutom grada. Skupština ima 110 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština grada sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Predsednik Skupštine grada Beograda organizuje rad Skupštine grada, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine grada, potpisuje akte koje je donela Skupština grada i vrši i druge poslove koje mu poveri Skupština grada. Predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada bira Skupština iz sastava odbornika, na četiri godine.

  • Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda
  • Igor Jovanović, zamenik predsednika Skupštine grada Beograda

Sekretar Skupštine grada Beograda se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretara Skupštine i zamenika sekretara postavlja Skupština, na predlog predsednika Skupštine grada, na četiri godine.

  • Biljana Živković, sekretar Skupštine grada Beograda
  • Tatjana Vučenović, zamenik sekretara Skupštine grada Beograda

Nadležnosti Skupštine grada Beograda:
- donosi Statut grada i odlučuje o njegovim promenama;
- donosi odluke i druge opšte akte i daje autentična tumačenja tih odluka i opštih akata;
- donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti, regionalni prostorni plan i urbanističke planove;
- donosi budžet grada i završni račun;
- osniva javna preduzeća, javne službe i učestvuje u osnivanju preduzeća od interesa za grad;
- odlučuje o izgradnji, održavanju i korišćenju ulica, trgova i drugih javnih objekata od značaja za grad;
- odlučuje o zaduženju grada i o raspisivanju gradskog zajma, kao i o plasiranju sredstava grada;
- raspisuje gradski referendum, odlučuje o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
- donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju;
- donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa grada i Gradske uprave, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;
- osniva Gradsku upravu, službe i druge organizacije od interesa za grad;
- bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, predsednika i članove radnih tela Skupštine grada;
- postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada;
- na predlog gradonačelnika bira i razrešava Gradsko veće;
- imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore organizacija čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove opšte akte, u skladu sa zakonom;
- odlučuje o dodeljivanju zvanja počasnog građanina Beograda, plakete Grada Beograda i drugih javnih priznanja;
- daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
- pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom;
- daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
- odlučuje o pristupanju u članstvo organizacija gradova u zemlji i inostranstvu;
- donosi poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada.

Članove radnih tela (saveti i komisije) bira Skupština, iz sastava odbornika, na predlog odborničkih grupa, a srazmerno broju odbornika koje imaju u Skupštini grada.

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

  
  Korisni linkovi