Nacrt odluke o izmeni Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu,