UP za izgradnju poslovnog objekta „X” na KP 2872/5 KO Novi Beograd (IX-13 350.13-116 2018)