nedelja, 26. april 2020.

Instrukcija za rad teretana i fitnes-klubova u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenje rizika bolesti COVID-19 u oblasti rekreativnog sporta

Odlukom Republičkog kriznog štaba od ponedeljka, 27. aprila, ponovo će početi da rade fitnes-klubovi i teretane. Objekti ovog tipa će biti na raspolaganju korisnicima, koji će, kao i zaposleni, morati da ispoštuju pravila ponašanja i procedure koje su na snazi tokom epidemije virusa korona.

Instrukcije za rad teretana i fitnes-klubova su sledeće:

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes-klubova o bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes.

2. Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera.

3. Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizite za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana što ćešće provetravati sve prostorije.

4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika, mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola.

5. Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena.

6. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene.

7. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom.

8. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe-kuhinje, svlačionice, tuš-kabine i slično, moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.

9. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje dva metra (10 metara kvadratnih po vežbaču).

10. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje moraju se dezinfikovati nakon svake upotrebe.

11. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), odgovorno lice kluba dužno je da bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – „kovid ambulanti”.

12. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – „kovid ambulanti”.