Gradska vlast

Grad Beograd je posebna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu. Grad Beograd obavlja poslove opštine utvrđene Ustavom, poslove koje mu Republika zakonom poveri iz okvira svojih prava i dužnosti, kao i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom grada.

Organi Grada Beograda su:
- Skupština grada
- Gradonačelnik
- Gradsko veće
- Gradska uprava

Teritorija Grada Beograda utvrđuje se zakonom. Granice između gradskih opština utvrđuju se odlukom Skupštine grada, po prethodno pribavljenom mišljenju skupština gradskih opština.

Grad Beograd ima 17 gradskih opština:
1. Barajevo
2. Voždovac
3. Vračar
4. Grocka
5. Zvezdara
6. Zemun
7. Lazarevac
8. Mladenovac
9. Novi Beograd
10. Obrenovac
11. Palilula
12. Rakovica
13. Savski venac
14. Sopot
15. Stari grad
16. Surčin
17. Čukarica

Nadležnosti Grada Beograda:
- donosi, u okviru svoje nadležnosti, programe razvoja i akte za njihovo ostvarivanje;
- donosi budžet i završni račun;
- donosi regionalni prostorni plan i urbanističke planove, uz prethodno pribavljeno mišljenje gradske opštine kada se plan donosi za područje gradske opštine;
- uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;
- stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
- vodi evidenciju o načinu organizovanja poslova održavanja stambenih zgrada;
- donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
- daje u zakup građevinsko zemljište u skladu sa zakonom, osim onog koje u skladu sa ovim statutom daje gradska opština;
- izdaje odobrenje za izgradnju objekata preko 800 m2 bruto površine i objekata infrastrukture;
- osniva javno preduzeće radi obezbeđenja uslova za uređivanje, korišćenje i unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta;
- uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
- stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
- uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
- uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
- uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji grada, kao i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
- osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
- osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje i socijalne zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
- organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za grad, podstiče razvoj kulturno-umetničkog amaterizma i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
- organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
- donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi, podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
- uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
- podstiče i stara se o razvoju turizma na teritoriji grada i utvrđuje visinu boravišne takse;
- stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
- uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
- organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
- obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe grada i uređuje njihovu organizaciju i rad;
- organizuje, po potrebi, službu pravne pomoći građanima;
- obezbeđuje javno informisanje od značaja za grad;
- uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
- obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom grada.

Poslovi Grada Beograda finansiraju se iz poreza, taksa, naknada i ostalih javnih prihoda u skladu sa zakonom. Gradu pripadaju sredstva koja mu republika obezbeđuje zakonom za vršenje poslova iz okvira prava i dužnosti republike. Za zadovoljavanje potreba građana u gradu ili njegovom delu, sredstva se mogu prikupljati i samodoprinosom, u skladu sa zakonom. Grad samostalno raspolaže prihodima i primanjima koja mu pripadaju. O upotrebi budžetskih sredstava grada odlučuje Skupština grada i gradonačelnik.

  
  Korisni linkovi