Briga o deci školskog uzrasta

U školskoj 2011/2012. Sekretarijat za obrazovanje prati uspeh i pohađanje nastave za sto jednog učenika uzrasta od 7 do 15 godina, koji su zakonski obavezni da pohađaju nastavu. Svi učenici beogradskih osnovnih škola od IV do VIII razreda dobili su od Grada Beograda udžbenike na korišćenje, a od Ministarstva prosvete i nauke udžbenike su dobili učenici od I do III razreda.

Kao i u prethodnoj školskoj godini, Sekretarijat za obrazovanje trudio se da koordinira između različitih nivoa vlasti, a u cilju postizanja što boljih rezultata romske dece i nalaženja načina za proces uključivanja u redovan sistem školovanja, s posebnim naglaskom na redovno pohađanje nastave i podizanje svesti o važnosti školovanja. Osnova našeg delovanja jesu škole, kao i pedagoški asistenti, koji su veza između škole i naselja (porodica) u kojima deca žive. Škole su posebno u prethodnom periodu u okviru svog delovanja vodile računa o redovnom pohađanju nastave, pravilnoj raspoređenosti dece po razredima, prihvaćenosti romske dece jer je prošlo godinu dana od momenta raseljenja, izradi individualnog obrazovnog plana u skladu sa novim zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, motivaciji dece i dopunskoj nastavi.

Direktori škola redovnim izveštajima šalju obaveštenja o prisustvu nastavi za svako pojedinačno dete. Podaci se redovno prate u Sekretarijatu za obrazovanje koji stalno komunicira sa direktorima škola. U toj komunikaciji posebna pažnja se obraća na bezbednost učenika i pominjanje rasne pripadnosti. Možemo da kažemo da direktori škola ne prijavljuju podatke o ugrožavanju učenika romske nacionalnosti.

Kontaktira se sa opštinama u vezi sa decom koja ne pohađaju nastavu, kako bi predstavnici opština preduzeli potrebne mere i o tome obavestili sekretarijat.

Pedagoški asistenti ušli su u redovan sistem finansiranja od marta 2011. godine, pa je komunikacija između škole i roditelja dosta olakšana. Posete naseljima odnose se isključivo na razgovore sa roditeljima u smislu motivacije i podsećanja na važnost institucionalnog obrazovanja za njihovu decu, kao i na obaveznost osnovne škole.

Od početka školske 2011/2012. godine potvrde koje škola izdaje roditeljima radi ostvarivanja prava na socijalnu pomoć i dečji dodatak izdaju se na mesečnom nivou kako bi roditelji na taj način vodili računa o deci i pratili redovnost pohađanja nastave.

Prati se i školovanje dece starije od 15 godina u školi za osnovno obrazovanje odraslih, uz saradnju sa Ministarstvom prosvete i nauke radi uključivanja u projekat „Druga šansa“.

Sekretarijat za obrazovanje, u saradnji sa Sekretarijatom za dečju zaštitu i Sekretarijatom za zdravstvo, vodi računa o upisu dece koja su završila pripremni predškolski program u prvi razred osnovne škole. U školsku 2011/2012. godinu upisano je devetnaestoro dece u prvi razred, a svi đaci prvaci su od grada Beograda dobili rančeve sa školskim priborom.

Deca romske nacionalnosti, prema Zakonu o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, imaju pravo upisa u željenu srednju školu, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom za prosvetu i nauku. Svi učenici iz romskih naselja koji su u junu 2011. uspešno završili osmi razred upisali su se u željene srednje škole.

Konkursom za projekte koji je raspisao Sekretarijat za obrazovanje za 2011. godinu, a u okviru zadatih tema Podizanje važnosti institucionalnog obrazovanja i sticanje iskustva, znanja i veština u različitim oblastima, biće uključena romska deca, a rad sa njima odvijaće se u samom naselju.

Za ubrzano uključivanje celokupne zajednice preseljenih sugrađana izuzetno su važni školski obrazovni programi. Program brige o obrazovanju zasniva se na unapređenju vaspitanja i obrazovanja romske dece i odraslih i uključuje zakonske, kadrovske, materijalne, naučne i stručne programe. Osnovni cilj razvijanja programa i aktivnosti koje doprinose kvalitetnijem, dostupnijem, prilagodljivijem i delotvornijem obrazovanju je unapređenje obrazovne strukture raseljenih porodica.

Obezbeđeni su neophodni uslovi za polazak dece u školu. Početkom školske godine pribavljaju se školski pribor i udžbenici za učenike svih razreda i obezbeđen je prevoz učenika od naselja do škole.

Tokom oktobra 2010. raseljene su i porodice iz Bežanijske ulice. Tada je preuzeta briga o školskoj deci koja su popisana i upisana u teritorijalno najbliže škole. U redovni sistem školovanja se tom prilikom uključilo još osam učenika koji do tada nisu pohađali školu.

U okviru zajedničke akcije Sekretarijata za obrazovanje i Sekretarijata za dečju zaštitu, deca iz naselja u Surčinu, Barajevu, Čukarici i Rakovici u novembru su u pozorištu „Dadov” gledala pozorišnu predstavu „Dečaci Pavlove ulice”.

Prema postojećim podacima 22,3% ukupnog broja učenika ne pohađa nastavu od početka školske godine. Preostalih 77,7% učenika pohađa nastavu. Upravo zbog toga direktori škola jednom nedeljno dostavljaju obaveštenja o prisustvovanju nastavi za svako pojedinačno dete. Najredovniji su učenici iz naselja u Barajevu i Surčinu. Pohađanje nastave od 1. septembra do 25. novembra 2010. u odnosu na prethodnu školsku godinu u istom periodu bolje je za oko 20%. Ohrabruje podatak da je tokom prvog polugodišta 2010. godine školu redovno pohađalo 74,6% učenika. S obzirom na to da određeni broj učenika ne ide redovno u školu, Sekretarijat za obrazovanje je obezbedo pratioca koji je odgovoran za redovno pohađanje nastave tako što prati decu do škole i nazad. Roditelji koji ne šalju decu u školu redovno dobijaju opomene. Odvija se i veliki broj programa za socijalizaciju romske dece.

Od kraja novembra 2010. godine studenti Filološkog fakulteta započeli su rad sa decom u novim naseljima. Studenti sa decom svakog vikenda imaju organizovane radionice u kojima mališani usavršavaju čitanje i unapređuju sposobnost izražavanja. Radi se na razvijanju posebnog afiniteta prema knjigama i književnosti. Uvedeni su i časovi stranih jezika, koje takođe drže studenti ovog fakulteta. Studenti Fakulteta likovnih umetnosti započeli su vanškolski edukativni rad sa raseljenim mališanima. U saradnji sa Filološkim fakultetom raspisan je konkurs za najbolju pesmu o Beogradu za decu školskog uzrasta. U organizaciji Turističke organizacije Beograda organizovan je obilazak Kalemegdana za decu iz Rakovice i Barajeva. Planirani su i obilasci Beograda sa reke, kao i obilazak arheološkog nalazišta u Vinči i druge edukativne ekskurzije. Takođe, u saradnji sa nevladinim sektorom, organizuju se mnogi obrazovni projekti za decu i odrasle. Tokom 2010. i 2011. godine sprovedeni su i programi opismenjavanja odraslih, programi za poboljšanje socijalne uključenosti Roma sa invaliditetom, programi za upoznavanje sa pravima osoba sa invaliditetom i oni za razvoj socijalnih veština. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u naseljima su otpočela predavanja za upoznavanje stanovnika sa lokalnom policijom. 

Generalna strategija u oblasti obrazovanja oslanja se na sprovođenje mera koje će pružiti najujednačenije moguće obrazovne šanse.
U 2011. nastavljene su aktivnosti resornog sekretarijata za obrazovanje započete tokom 2010. godine.

Od 142 učenika upisana na početku školske 2010/11. godine do marta 2011. vodila se evidencija o 120 učenika koji su zakonski obavezni da pohađaju nastavu, a 75,25 odsto dece uspešno je završilo razred. U martu 2011, po završetku konkursa za dobijanje stanova za socijalno ugrožene porodice, Sekretarijat za obrazovanje prati pohađanje nastave i napredak devedeset sedmoro romske dece i određenog broja odraslih, koji su raspoređeni u sedam osnovnih škola, u jednu školu za decu sa posebnim potrebama i u jednu osnovnu školu za obrazovanje odraslih, a koje se nalaze na opštinama u kojima su mobilne stambene jedinice.